Aqueous chemoenzymatic one-pot enantioselective synthesis of tertiary α-aryl cycloketones via Pd-catalyzed C–C formation and enzymatic CC asymmetric hydrogenation

Pengqian Luan, Yunting Liu, Yongxing Li, Ran Chen, Chen Huang, Jing Gao, Frank Hollmann, Yanjun Jiang
2021 Green Chemistry  
Aqueous chemoenzymatic two-step one-pot enantioselective synthesis of tertiary α-aryl cycloketones via Pd-catalyzed C–C formation and enzymatic CC asymmetric hydrogenation was developed.
doi:10.1039/d1gc00372k fatcat:wkbbpad2w5ggnjxklzlmbjs3hi