Ειδικοί εισαγγελείς και οικονομικό έγκλημα – Αρμοδιότητα, εξουσίες, αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητα του θεσμού των εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος

Ελένη Νικολάου Σίσκου
2022
Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι οι θεσμοί των ειδικών εισαγγελέων, που θεσπίστηκαν με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος. Ειδικότερα, περιγράφονται οι ρυθμίσεις : α) του άρθρου 17Α του Ν. 2523/1997, που εισήχθη με το Ν. 3943/2011, για τον «εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος», ο οποίος προβλέφθηκε να έχει πανελλαδική αρμοδιότητα για την έρευνα και δίωξη φορολογικών και οικονομικών εγκλημάτων, που διαπράττονταν κυρίως σε βάρος του Ελληνικού
more » ... μοσίου, νομικών προσώπων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) του Ν. 4022/2011, ο οποίος, ενώ στην αρχική μορφή του περιορίστηκε στην πρόβλεψη δικονομικών αποκλίσεων για «ολίγα μόνο, εξαιρετικής σημασίας κακουργήματα», στη συνέχεια, δηλαδή μετά την τροποποίησή του με το Ν. 4139/2013, διευρύνθηκε σημαντικά το πεδίο εφαρμογής του, καθώς κατέλαβε όλα τα κακουργήματα, αρμοδιότητας του Τριμελούς Εφετείου, που διέπρατταν όχι μόνο υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και διοικητές νομικών προσώπων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά και όλοι οι υπάλληλοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή επωφελούμενοι από την ιδιότητά τους και τα οποία, όσον αφορά τις εφετειακές περιφέρειες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, προβλέφθηκε να διερευνώνται από τον «εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς» και γ) των άρθρων 33 – 36 του Ν. 4620/2019, δυνάμει των οποίων ενσωματώθηκαν στο νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας οι προαναφερόμενοι εισαγγελικοί θεσμοί, που ίσχυσαν μέχρι την κατάργησή τους με το Ν. 4745/2020, με τον οποίο προβλέφθηκε η ίδρυση Τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Σημαντικό τμήμα της διατριβής καταλαμβάνει η περιγραφή, τόσο των διευρυμένων εξουσιών των αρμόδιων για τα οικονομικά εγκλήματα και εγκλήματα διαφθοράς εισαγγελέων, κατά παρέκκλιση των γενικών ρυθμίσεων, να προβαίνουν σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και να έχουν πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες, όσο και των ειδικών ανακριτικών πράξεων, καθώς και των θεσμών των προστατευόμενων μαρτύρων και μαρτ [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.341302 fatcat:53uchtdsgnbz7nr6cgp7iyave4