Directora de programes: Equip investigador

Júlia Bosch, Josep Carrera, Laura Capel, François Cougoule, Gissel Ferrari, Sergi Solanas
unpublished
Avantprojecte Pla director territorial de l'Alt Penedès. Avantprojecte Estudi econòmic i financer 2 PRÒLEG El present informe econòmic s'estructura en tres parts ben diferenciades. En la primera part, s'analitza l'estructura productiva de la comarca de l'Alt Penedès. Aquest capítol vol ser una radiografia de la situació actual i de les tendències de futur que es manifesten. En la segona part, s'avalua la incidència de les propostes que formula el projecte de Pla territorial sobre els diferents
more » ... obre els diferents sectors econòmics en l'àmbit d'aquesta mateixa comarca. Com es veurà, el principal eix de reflexió gira al voltant de dos fets el primer del qual és que cal mantenir l'agricultura en els seus nivells actuals, degut al pes que el sector vitivinícola té a l'Alt Penedès. El segon és la necessitat de potenciar el sector serveis que presenta un pes relativament baix en comparació a les mitjanes catalana i de l'àmbit metropolità i, per tant, té marge per créixer. En conseqüència, l'informe avalua la viabilitat que part de l'ocupació laboral ara lligada a la indústria més tradicional pugui transferir-se als serveis i, en menor mesura, a la construcció dins l'escenari temporal del Pla i si les determinacions del Pla ho possibiliten o no. L'estudi planteja la seva anàlisi en termes d'un canvi concret en l'estructura productiva d'aquesta comarca. Cal agafar aquestes xifres amb prudència, com un exercici teòric que busca donar un ordre de magnitud a les necessitats però que pot perfectament tenir una plasmació diferent. És a dir, poden haver-hi escenaris alternatius que impliquin certes diferències en els creixement de l'ocupació sectorial, però igualment vàlids des del punt de vista de l'avaluació econòmica. Finalment, en la tercera part, s'analitza el cost de les actuacions territorials prioritàries que proposa el Pla i la viabilitat del seu finançament. Esquemàticament, doncs, les tres principals conclusions de l'informe serien les següents: Conclusió primera. L'estructura productiva de l'Alt Penedès es caracteritza per tenir uns serveis poc desenvolupats i una agricultura per sobre de la mitjana. Donada l'evolució d'aquests dos sectors en els últims anys, hi ha marge per a una transformació econòmica cap a un model més sostenible que suposi el manteniment del sector vitivinícola i potenciï els serveis. Conclusió segona. El marc d'actuació previst en el Pla té uns efectes positius sobre el desenvolupament econòmic de l'Alt Penedès a mig i llarg termini. Hi ha la reserva d'espai suficient per poder mantenir l'activitat agrícola i industrial i per la previsible expansió dels serveis. Conclusió tercera. Les inversions públiques previstes per desenvolupar el Pla de l'Alt Penedès són viables econòmicament i possibiliten la transformació econòmica proposada. Avantprojecte Pla director territorial de l'Alt Penedès. Avantprojecte Estudi econòmic i financer 3 RESUM Estructura productiva ⇒ La comarca de l'Alt Penedès ha vist augmentar la seva població des del 1991, amb una evolució positiva del 15% en el període 1991-2001. Aquest augment es deu, sobretot, als moviments migratoris, amb l'arribada de nous habitants arribats tant des de l'àrea metropolitana com de països de fora de la Unió Europea. ⇒ Tot i que la població de més de 65 anys ha crescut un 27% des del 1991, s'observa també un augment molt significatiu del grup d'edat entre 15 i 64 anys, de quasi un 20%, gràcies principalment a la immigració. ⇒ El nombre d'habitatges a l'Alt Penedès ha tingut un fort augment en la dècada 1991-2001, concretament un 23%. La majoria (72,4%) corresponen a habitatges principals, el que confirma el creixement de la comarca com a centre residencial.
fatcat:wh4zdp6txnfnpepf5v44lv3bqu