Probleminiai priežastinio ryšio nustatymo aspektai nagrinėjant eismo saugumo pažeidimų bylas

Eugenija Rozenbergienė
2014 Law Review  
Priežastinis ryšys, priežastinio ryšio teorijos, priežastinio ryšio nustatymo metodika. PRIEŽASTINIO RYŠIO TEORIJOS IR JŲ RAIDA Prieţastinis ryšys, kaip reiškinys, buvo nagrinėjamas garsių filosofų. Filosofas, laikytinas prieţastinio ryšio teorijos pradininku, yra David Hume. 2 Šis mąstytojas teigė, kad prieţastinis ryšys yra kuriamas ţmogaus sąmonėje, kaip nuolatinė vaizdinių sekimo vienas paskui kitą pasekmė. Prieţastinis ryšys, anot jo, yra grįţtamasis, tai tik asociacija, kurią ţmogus
more » ... a savo patyrimo dėka. 3 David Hume teigė, kad įvykiai yra visiškai nepriklausomi ir atskiri, vienas įvykis seka kitą, bet protas niekada negali objektyviai jų susieti. Negalima suprasti ryšių tarp reiškinių, todėl vienintelis kriterijus, kuriuo gali vadovautis protas yra patyrimas. Patyrimas -tai intelekto santykis su pasauliu. Patyrimui reikalingos būtinosios sąlygos, be kurių daiktai būtų nepaţinūs. David Hume analizuoja tik vieną prieţastingumo teorijos dalį, kurioje prieţasties ir padarinio ryšys galimas tik per patyrimą, tačiau filosofas neįţvelgia, kad tam reikalingas intelektas, įgalinantis bet kokį patyrimą. Vadinasi, neįmanoma sukurti universalios taisyklės, kuri padėtų nustatyti prieţastį, protas negali ţinoti, kad tokia pati reiškinių sąsaja pasikartos ateityje ir sukels tokias pat pasekmes. Pagrindinė reiškinio prieţastis gimsta prote, ir yra suvokiama tik patyrimo dėka. 4 John Stuart Mill teorija 5 daţnai remiamasi kaip atskaitos tašku, nagrinėjant ir vertinant šiandien, atrodytų, jau susiformavusias prieţastinio ryšio teorijas. John Stuart Mill teigė, kad konkretaus reiškinio prieţastimi reikia pripaţinti visumą faktorių: tiek teigiamų, tiek neigiamų, kurie sąlygojo atitinkamo reiškinio atsiradimą. Jo manymu, visos įvykio prieţastys turi vienodą reikšmę, kitaip nebūtų ir paties įvykio. Jei mes nuosekliai naudosime John Stuart Mill teoriją, turėsime teigti, kad reiškinio prieţastimi galima pripaţinti visas dedamąsias, kurios nulėmė rezultatą. John Stuart Mill ir David Hume įţvalgos bei teiginiai darė didţiausią įtaką prieţastinio ryšio teorijos raidai. PRIEŽASTINIO RYŠIO TEORIJA BAUDŽIAMOJOJE TEISĖJE Lyginant vyraujančias prieţastinio ryšio teorijas, galima daryti išvadą, kad jos panašios tiek bendrosios, tiek kontinentinės teisės tradicijose. Skiriasi ne prieţastinio ryšio nustatymo etapų seka, bet pačių etapų turinys. Vieningos nuomonės dėl prieţastinio ryšio teorijų ir jų taikymo nėra. Bendrosios teisės tradicijoje prieţastinis ryšys suprantamas plačiau. Profesorius Eric Colvin teigia, kad pirmas ir svarbiausias ţingsnis, analizuojant prieţastinį ryšį, yra atsakymas į klausimą, ar tarp asmens elgesio ir rezultato yra koks nors 2
doi:10.7220/2029-4239.11.4 fatcat:vfpjakzognh2tdtlliwog2xhbu