Strong coalitional equilibria in games under uncertainty

V.I. Zhukovskiy, L.V. Zhukovskaya, K.N. Kudryavtsev, M. Larbani
2020 Vestnik Udmurtskogo Universiteta Matematika Mekhanika Komp yuternye Nauki  
All Russian mathematical portal V. I. Zhukovskiy, L. V. Zhukovskaya, K. N. Kudryavtsev, M. Larbani, Strong coalitional equilibria in games under uncertainty, Vestn. Udmurtsk. Univ. Mat.
doi:10.35634/vm200204 fatcat:gncupuhjwrfzdnhered67k6hvu