Öğretmen Adaylarının Bilimsellik Değer Algılarının Karakter Eğitimi Programı Yoluyla Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması

Hafize ER TÜRKÜRESİN
2018 e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi  
Özet Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarına yönelik hazırlanan bir karakter eğitimi programının bilimsellik değer algısına olan etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nde öğrenim gören 21 gönüllü öğrenci ve gönüllü öğrenciler arasından seçilen 5'i kız 6'sı erkek olmak üzere toplam 11 odak öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma kuram ve uygulamayı
more » ... ygulamayı birleştirmek, bunun yanında belirlenen değer alanlarında gelişim ve değişim sağlayabilmek adına eylem araştırması biçiminde desenlenmiştir. Araştırma verileri; video kayıtları, yarı yapılandırılmış görüşmeler, araştırmacı ve öğrenci günlükleri, öğrencilere ait el yapımı ürünler ve "Bilimsellik Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın nicel verileri SPSS 20.0 programı ile çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Nitel veriler ise, NVivo 9.0 programı kullanılarak betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiş ve elde edilen bulgular araştırma sorularına bağlı olarak yorumlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre karakter eğitimi programına katılan öğrencilerin "Bilimsellik" değer algılarının pozitif yönde değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. Nitel verilerden elde edilen bulgular nicel verileri desteklemektedir. Anahtar Kelimeler: bilimsellik, değer, karakter eğitim programı. Abstract The purpose of this study is to determinate the effect of the character education program on scientific value. The research is conducted with 21 participants who were students in Dumlupınar University, Social Studies Teacher Education Program in 2015-2016 school year and 6 boys and 5 girls were chosen as focal students among them. The action research method, which allows researchers to use theory and practice together, was implemented in order to improve pre-determined characteristics.
doi:10.30900/kafkasegt.380179 fatcat:4cpltkvmlvfyfhlpbhrgoidbfi