THE USE OF MARKETING COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES IN COMPANIES INNOVATIVE DEVELOPMENT

Олена Віталіївна Коломицева, Анжеліка Олегівна Боковня
2016 Proceedings of Scientific Works of Cherkasy State Technological University Series Economic Sciences  
Серія: Економічні науки Випуск 42. Частина ІI 5 УДК 658.8:330.341.1 Jel-index: M 3, O 3 О. Коломицева O. Kolomytseva А. Боковня А. Bokovnya Т. Бурцева Т. Burceva ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ THE USE OF MARKETING COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES IN COMPANIES INNOVATIVE DEVELOPMENT Використання маркетингових комунікаційних технологій в інноваційному розвитку підприємств створює відповідні умови і механізми, які стимулюватимуть інноваційну
more » ... ьність та впровадження її результатів у господарчу практику підприємств. У статті розглянуто одну з найсучасніших і, на нашу думку, одну з найбільш прийнятних за сьогоднішніх умов технологій використання наявного потенціалу, яким є людський інтелект. Технологія краудсорсингу ґрунтується на застосуванні групового інтелекту, принципах самовираження і самореалізації особистості й придатна для вирішення важливих завдань соціально-економічного розвитку підприємств, у тому числі інноваційних. Передумовою використання краудсорсингу як чинника успішного інноваційного розвитку підприємств є поширення сучасних інформаційних технологій і можливість їх застосування учасниками інноваційних процесів. В умовах недостатнього фінансового забезпечення інноваційних процесів краудсорсинг може стати дієвим засобом створення і комерціалізації інноваційної продукції без значних вкладень економічних ресурсів. Ключові слова: інноваційний розвиток, інновації, інноваційна продукція, маркетинг інновацій, маркетингові комунікаційні технології, краудсорсинг, груповий інтелект. Постановка проблеми. На сьогоднішній день інноваційна складова української економіки не дає достатнього поштовху для прискореного економічного зростання країни. Це підтверджується даними всесвітніх досліджень та внутрішньої статистики. Так, у рейтингу конкурентоспроможності за показником «Інноваційний потенціал» у 2016 р. серед 138 країн світу Україна посідає 52-ге місце, а її рейтинг серед семи балів становить 3,4 (рис. 1). До позитивних тенденцій можна віднести збільшення кількості R&D персоналу і хай-тек компаній. Проте формування України як конкурентоспроможної держави у глобальному середовищі неможливе без якісних зрушень, що потребує інтенсифікації науково-технічного розвитку. Більш детальна характеристика існуючого стану інноваційного розвитку доводить, що найліпшими показниками інноваційної складової економіки України є наявність вчених та інженерів, кількість яких у досліджуваний період має зростаючу тенденцію, і якість науково-дослідних інститутів, що поступово знижується (рис. 2). Позитивним чинником можна вважати зміцнення співпраці університетів та промисловості: за цим показником у 2016 р. Україна посіла 57-ме місце серед 138 країн світу. Чинник витрат компаній на дослідження та розробки позиціонує державу на 68-ме місце, що, в свою чергу, негативно впливає на здатність економіки до інновацій (49-те місце у 2016 р.). Через відсутність в Україні належного державного забезпечення сприятливих умов інноваційного розвитку, відсутність стимулювання і фінансування інновацій головним затребуваним продуктом у глобальному масштабі залишаються науково-технічні здібності та інженерні знання вітчизняних фахівців. Для підвищення конкурентоспроможності та економічного зростання країни необхідною умовою є трансформація знань у нові технології та вихід вітчизняних підприємств на глобальні ринки з готовими технологічними продуктами. Щодо внутрішньої державної статистики інноваційної діяльності, можна зазначити, що питома вага підприємств, які займалися інноваціями, у 2016 р. становить 17,3 %, і цей показник залишається стабільним з незначними коливаннями протягом останніх п'яти років. Проте із загальної суми витрат на інноваційну активність 81 % витрачено на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення і лише 15 % -на дослідження і розробки. Джерелом фінансування інноваційної діяльності вітчизняних підприємств більш як на 97 % є їх власні кошти, і це один з найвагоміших чинників, що гальмує їх інноваційний розвиток, адже економічна нестабільність, значні інвестиційні ризики та відсутність належного кредитування ускладнюють процеси реалізації інноваційних проектів [2]. Це підтвер-Випуск 42. Частина ІI ISSN 2306-4420. Збірник наукових праць ЧДТУ 6 джує й те, що інноваційна продукція, яку реалізовували у 2015 р. вітчизняні підприємства, на 86 % була новою винятково для підприємств. Рис. 1. Місце України у рейтингу країн за показником «Інноваційний потенціал»
doi:10.24025/2306-4420.2.42.2016.120081 fatcat:xkfndpbdhjcg5jl4eils5azeom