BELEDİYE ÇALIŞANLARININ HİZMETKÂR LİDERLİK VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ALGILARI; GİRESUN BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Mehmet Ozan CİNEL, Güven KARAMAN
2021 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi  
Öz Bu çalışmanın amacı, belediyelerde çeşitli unvanlarda çalışanların hizmetkâr liderlik ve toplam kalite yönetimi (TKY) algılarının çeşitli değişkenler açısından belirlenmesi, hizmetkâr liderlik ile TKY kavramları arasında herhangi bir ilişki olup/olmadığı varsa bu ilişkinin istatistiksel açıdan anlamlı olup/olmadığının belirlenmesi ve bu hususta bir fikir haritasının çıkarılmasıdır. Araştırmanının evreni, Giresun Belediyesi"nde çeşitli unvanlarda çalışan 452 işgörendir. Araştırma, genel
more » ... modelinde betimsel bir çalışma olup, veri toplama aracı olarak "Hizmetkâr Liderlik" ve "Toplam Kalite Yönetimi Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma verilerinden elde edilen sonuçlara göre, Giresun Belediyesi" nde çalışanların hizmetkâr liderlik ve toplam kalite yönetimi algılarının orta düzeyde ve hizmetkâr liderlik ile toplam kalite yönetimi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin var olduğu ve bu ilişkinin de pozitif yönlü olduğu belirlenmiştir. Abstract The aim of this study is to determine the perceptions of servant leadership and total quality management (TQM) of employees in various titles in municipalities in terms of various variables. The research investigates to determine whether or not there is a relationship between servant leadership and TQM concepts, and whether this relationship is statistically significant or not, and a general opinion on this issue. The universe of this research is 452 employees working under various titles in Giresun Municipality. The research is a descriptive study in general survey model, and "Servant Leadership" and "Total Quality Management Scale" were used as data collection tools. According to the results of the research, it was determined that the perceptions of servant leadership and total quality management of the employees in Giresun Municipality were at a medium level and that there was a statistically significant relationship between servant leadership and total quality management, and this relationship was also positive.
doi:10.17755/esosder.812333 fatcat:kyp4rihv3rftrlb3kw43upheqq