BİR RASYONALİSTİN ROMANTİK İSYANI ŞAİR EVLENMESİ

Laurent MİGNON
2010 Tiyatro Ara  
Özet Bu bildiride, İbrahim Şinasi'nin Şair Evlenmesi (1860) adlı oyunu üzerine odaklanılarak, Tanzimat sonrası aydınların Avrupa kökenli zıtdüşünce ve sanat akımlarını bir arada sahiplenmeleri irdelenmekte. Oyunun, geleneksel ve toplumsal değerlere meydan okuyan başkişisi Müştak Bey'in Kumru Hanım'a duyduğu yasak aşk, romantik bir isyanın temelini oluşturur. Çoğu eleştirmenin ve edebiyat tarihçisinin iddia ettiğinin aksine, Müştak Bey'in tutumu alafranga züppeliğin ilk temsilinden ziyade
more » ... al ve geleneksel statükoyu sorgulayan bir tavırdır. Müştak Bey tavrıyla, manipüle edilen halka karşı koyarak, özgürleşmeye ve geleneksel otoriteyi yıkmaya çalışır. Abstract Focusing on İbrahim Şinasi's The Poet's Wedding (1860),this paper explores the simultaneous appropriation by post-Tanzimatthinkers of conflicting European intellectualand artistic movements. The forbidden love felt by Müştak Bey, the maincharacter of the play, for Kumru Hanım is the base of a romantic rebellionwhich challenges the traditional and customary values of Ottoman Islamicsociety. Unlike what most critics and literary historians have argued, MüştakBey's attitude should not be interpreted as an early representation of thewesternised dandy-type, but as a stand against the social status quo. With hisattitude Müştak Bey tries to emancipate himself confronting a manipulatedpeople and to subvert traditional authority.
doi:10.1501/tad_0000000239 fatcat:k4enigk7gbdlpdxvc7bxpcazuu