Mr. J. L. de Bruijn kops

J. K. W. Quarles van Ufford
1887 De Economist  
OEBOREN TE HAARLEM 22 DECEMBER 1822~ OVERLEDEN TE 'S GRAVENHAOE I OCTOBER 1887. ,De Economist" heeft z!jn hoofdredaeteur verloren! Mr. Jacob Leonard de Bruyn Kops, die veer zes-en-dertig jaren dat tijdschrift stichtte en onder wiens redactie her geduronde a! dien tijd versebeen~ overleed op den eersten dezer maand na eene ]angdurige en pijnlijke, met geduld en onderwerping verdragen ziekte. Met hem verdween eene sympathieke persoonlijkheid~ een braaf en edel menseh, een burger die zijn land
more » ... r die zijn land groote diensten bewees, een man die er zijn leven aan had gewijd om door woord en schrift zijne medeburgers veer te lichten omtrent hetgeen hij eerl!jk en oprecht veer de ware beginselen van Staatsbeheer hield. Op her titelblad van ,De Economist" noemde hij dit: ,Tijdschrift veer alle standen, tot bevordering van volkswelvaart~ door verspreiding van eenvoudige beginselen van staathuishoudkunde." Die woorden bevatten eenigermate een programma. Aan dat programme is de Bruyn Kops gedurende zijn geheele leven getrouw gebleven. Steeds heeft hij cr naar gestreefd om door verspreiding op de meest bevattelijke wijze van hetgeen hij veer de ware beginselen der staathuishoudkunde hield, de natie omtrent hare wezenlijke belangen veer te lichten en tot bevordering van volkswelvaart werkzaam te zijn. Zijne bepaalde verdienste is dat hij dit steeds op uiterst bevattelijke wijze deed, steeds op de praetisehe zijde der quaestie bedacht was. Kops was nergens gelukkiger dan in den stiUen huiselijken kring. Zijn heengaan wordt dan ook in de eerste pleats betreurd EcoN, 1887. 57
doi:10.1007/bf02211988 fatcat:xvgykzynsnenlbnhxcjkhaj5xi