Van Koşullarında Yetiştirilen Silajlık Mısır (Zea mays L.) ve Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)'nin Verim Parametreleri ve Besin Madde Kompozisyonuna Ait Kalite Özellikleri

Serhat YILDIZ, Sibel ERDOĞAN
2018 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi  
Öz: Bu çalışma, Van ili Gevaş ilçesi sulu koşullarında yetiştirilen silajlık mısır (Zea mays L.) ve ayçiçeği (Helianthus annuus L.)'nin bazı verim parametreleri ile besin madde komposizyonuna ait kalite özelliklerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada; OSSK 644 mısır ve KAAN ayçiçeği çeşidi kullanılmış olup, tarla denemesi tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Mısır ve ayçiçeği bitkilerinin ekimleri, 70 cm sıra aralığı ve 25 cm sıra üzeri olacak
more » ... ilde yapılmıştır. Yeşil ot ve kuru madde verimi bakımından silajlık mısır (6586.55 kg da -1 , 1796.21 kg da -1 ) ve ayçiçeği (6404.76 kg da -1 , 1517.23 kg da -1 ) arasında farklılık bulunmazken, bitki boyu ve koçan/tabla oranı bakımından ise istatistik olarak çok önemli (p<0.01) farklılık saptanmıştır. Çalışmada, ayçiçeği silajında HK, HP, HY ve ADF içerikleri sırasıyla % 11.02, % 11.19, % 14.63 ve % 39.74 olarak belirlenmiş olup, bu besin maddelerine ait kalite özellikleri bakımından mısır silajı için elde edilen değerlerden (HK % 5.15, HP % 4.80, HY % 6.69 ve ADF % 30.47) daha yüksek olduğu gözlenmiştir (p<0.05). Araştırma sonucunda; Van ekolojik koşullarında mısır silajına alternatif olarak ayçiçeğinin silajlık olarak yetiştirilebileceği sonucuna varılmıştır. Abstract: This study was carried out to determine the quality characteristics of the nutrient composition with some yield parameters of silage corn (Zea mays L.) and sunflower (Helianthus annuus L.) grown in the irrigated conditions of Gevaş province of Van. In the study; OSSK 644 corn and KAAN sunflower varieties were used and field trial was established with randomized complete blocks design with 3 replications. The corn and sunflower seeds were planted 70 cm x 25 cm at row arrangements. There was no significant difference between the corn (6586.55 kg da -1 , 1796.21 kg da -1 ) and the sunflower (6404.76 kg da -1 , 1517.23 kg da -1 ) in terms of the yield of forage and dry matter, while the difference between plant height and cob / table ratio of its was significant (p<0.01). Values of CA, CP, CF and ADF for sunflower silage was found to be 11.02%, 11.19%, 14.63% and 39.74%, respectively and was higher than corn silage values (5.15%, 4.80, 6.69% and 30.47%, respectively) (p<0.05). In conclusion, sunflower can be advised as an alternative to corn as silage in the Van ecological conditions.
doi:10.19159/tutad.457774 fatcat:wttogld76vbatfur7h4kjty2au