Petrus Deschoemakere, pastoor te Rumbeke van 1622 tot 1646

J. Delbaere
1956 Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis  
P e t r u s D e s c h o e m a k e r e , p a s to o r te R u m b e k e v a n 1 6 2 2 to t 1 6 4 6 .
doi:10.21825/hvgg.v93i3-4.4181 fatcat:gpyrwjsivrh5vexippu5p5vlii