Estructures de macrobioerosió en Persististrombus latus (Gmelin, 1791) del Pleistocè superior de Mallorca (illes Balears, Mediterrània Occidental)

Rafel Matamales-Andreu, Josep Juárez, Jordi Martinell
2017 unpublished
fatcat:dycrc5wupzdkbncj4zsqq4ncfq