«Կրոնի մասին գիտությունը» եվ կրոնագիտությունը որպես ինքնուրույն գիտակարգեր

Arman Vermishyan, Andranik Stepanyan
2015 Imastut'yun  
Սույն հոդվածը նվիրված է XIX դարում ծնված ամենաերիտասարդ գիտակարգերից մեկի' կրոնագիտության՝ որպես առանձին գի­տակարգի կազմավորմանն ու մի շարք հա­րակից խնդիրների լուսաբանմանը: Հոդվա­ծում հանգամանորեն վերլուծվել են հումա­նիտար և հասարակական տարբեր գիտա­կարգերի կողքին «կրոնի մասին գիտության» ու «կրոնագիտության» տեղի ու դերի հիմ­նախնդիրը, ինչպես նաև որոշ տերմինաբա­նական խնդիրներ: Լուսաբանվել են կրոնա­գիտական գիտելիքի միջուկը կազմող հումա­նիտար-հասարակագիտական գիտակարգերի դերը կրոնագիտության համար:
doi:10.24234/wisdom.v1i4.118 fatcat:lmustelh4fgdfffggqtg4wkg2i