Difference between values of gas analysis of arteries and internal jugular vein in patients with cerebral infarction

L.R. Danilovic, B.D. Milakovic, M.M. Dostanic, M.M. Stoic, B.V. Baljozovic, Z. Kojic, D.M. Marinkovic, D.J. Markovic
2008 Acta chirurgica iugoslavica  
Uvod. Infarkti mozga su sve~e{}e zastupljeni i kod mladje populacije. Pra}eni su visokim procentom mortaliteta. Zato ih svrstavamo u te{ka, vitalno ugro'avaju}a oboljenja. Cilj rada. Dokazati da li postoji terapijski zna~ajna razlika u gasnim analizama arterijske i venske krvi (unutra{nje jugularne vene), kod infarkta leve i desne hemisfere mozga. Metod rada. Ispitivano je 65 bolesnika, oba pola, koji su imali dijagnozu verifikovanu kompjuterizovanom tomografijom (CT): infarkt, multiinfarkti i
more » ... emoragijski infarkti mozga. Pod jednakim uslovima punktirane su im: arteria radialis, leva i desna unu-tra{nja jugularna vena -~etvrtog, osmog i desetog dana bolesti. Iz uzoraka arterijske i venske krvi radjene su gasne analize i izra~unavan sadr'aj kiseonika. Rezultati su medjusobno uporedjivani i obradjivani od-govaraju}im statisti~kim metodama. Rezultati. Kontinuiranim pra}enjem parametara gasnih analiza arterijske i venske krvi (unutra{nje jugularne vene) uoene su razli~ite faze bolesti, brzina promene parametara gasnih analiza, stepen adekvatnosti mo'dane cirkulacije -to sve poma'e u korigovanju terapije, prevenciji komplikacija osnovne bolesti i procenjivanju ishoda le~enja. Zaklju~ak. U gasnim analizama arterija i unutra{nje jugularne vene kod bolesnika sa infarktom leve i desne hemisfere mozga postoji zna~ajna razlika.
doi:10.2298/aci0802151d pmid:18792589 fatcat:ar6thamwjjabtk5csknf2wivaq