Hydration of phenylacetylene on sulfonated carbon materials: active site and intrinsic catalytic activity

Pengqiang Yan, Zailai Xie, Siyuan Tian, Fan Li, Dan Wang, Dang Sheng Su, Wei Qi
2018 RSC Advances  
Active site and intrinsic catalytic activity study of the phenylacetylene hydration reaction on sulfonated carbon materials.
doi:10.1039/c8ra07966h fatcat:ll2czelxe5aurglg5r2akobrqq