Baudrillard's concept of simulation in the era of mass culture
Bodrijarov koncept simulacije u eri masovne kulture

Srđan Slović
2019 Bastina  
Институт за српску културу -Приштина, Лепосавић БОДРИЈАРОВ КОНЦЕПТ СИМУЛАЦИЈЕ У ЕРИ МАСОВНЕ КУЛТУРЕ** Апстракт: Жан Бодријар, велики теоретичар културе и медија, сматра се једним од пионира постмодерног правца у друштвеним наукама. Открио је да масовни медији креирају тражњу и овладавају предметима и, на крају, од савременог друштва стварају моћно потрошачко друштво. Медији су из темеља пољуљали постмодерну културу дајући нови правац реалости. У постмодерном друштву се однос између симулакрума
more » ... оног стварног подвргао темељној промени. Концепт истинске копије је нестао, док стварност чине модели и симулакрум. У постмодерим медијима и потрошачком друштву, све је постало представа, знак, спектакл, трансестетско, трансполитичко и транссексуално. У овом раду ће се вршити истраживање Бодријаровог разматрања следећа три концепта: а) постмодерно друштво је друштво комуникације успостављено путем масовних медија; б) постмодерно друштво је потрошачко друштво и в) култура постмодерног друштва је базирана на симулацији или симулакруму или хиперреалности. Под великим утицајем Сосура, Диркејма и Фројда, Бодријар је почео као Марксов социолог, да би касније анализирао Марксову теорију капиталистичке производње и експлоатације са становишта структуралистичко-функционалистичке теорије производње и циркулације знакова.
doi:10.5937/bastina1949167s fatcat:sevthl5dfreujnscpfgc4nhsqa