Araştırma Temelli Öğrenmenin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutum ve Araştırma Becerileri Üzerindeki Etkisi

Gülnihal Alkan Dilbaz, Sinan Özgelen, Tuğba Yanpar Yelken
2016 Elementary Education Online  
ÖZ. Bu çalışmada, araştırma temelli öğrenmenin Fen dersine yönelik tutum ve araştırma becerileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında, Mersin ili Toroslar ilçesinde yer alan bir ortaokulda öğrenimine devam eden 7. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Yarı deneysel desen kullanılan bu çalışmada, kontrol grubunda 24, deney grubunda 24 olmak üzere toplam 48 öğrenci ile çalışılmıştır. Kontrol ve deney grubunda yer alan öğrencilerin Fen ve Teknoloji
more » ... in Fen ve Teknoloji dersine karşı tutumları Nuhoğlu (2008) tarafından geliştirilen "tutum ölçeği" ile araştırma beceri düzeyleri Alkan Dilbaz, Özgelen & Yanpar Yelken (2012) tarafından geliştirilen "Araştırma Becerileri Testi" ile ölçülmüş, öntest-sontest puanları arasındaki değişim incelenmiştir. Uygulama 8 hafta sürmüştür. Uygulama süresince Fen ve Teknoloji dersi kontrol grubunda mevcut öğretim programına göre, deney grubunda araştırma temelli öğrenme ile işlenmiştir. Toplanan verilere ilişkin frekans ve yüzde analizleri ile bağımlı ve bağımsız gruplar için t-testi analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular, araştırma temelli öğrenmenin Fen ve Teknoloji dersine karşı tutumu ve araştırma becerilerini deney grubu lehine anlamlı düzeyde artırdığını göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Araştırma temelli öğrenme, Fen ve Teknoloji, tutum, araştırma becerileri. ABSTRACT. The research was made for examining the impact of inquiry-based learning process on students' attitude towards Science and Technology course and inquiry skills. The research was carried out with 7 th grade students who study at Primary School in Toroslar, Mersin in the first term in 2012-2013 academic year. In this study, semi-experimental design was used, the participants were 48 at total, 24 in the experimental group and 24 in the control group. In order to determine students' attitudes towards lesson, the "Attitude Scale" (Nuhoğlu, 2008) and in order to determine students' inquiry skills, "Inquiry Skills Test" (Alkan Dilbaz, Özgelen & Yanpar Yelken, 2012) were applied. The quantitative data was obtained from the results of pre-test and post-test measurement. The lessons were carried out with inquiry-based learning process in experimental group and by following Ministry of Education 7 th graders Science and Technology teacher book in control group during 8 weeks. Frequency and percentage analysis related to the variables and t-test for dependent and independent groups were conducted. The findings of the research showed that, the inquiry based learning improved students' attitudes towards the Science and Technology course and inquiry skills.
doi:10.17051/io.2016.52134 fatcat:4gzfty7bcncsjpyfcozeb6xqpy