Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Gözünden Vatandaşlık ve Türk Vatandaşlığı

Emine Özlem Yiğit
2017 Elementary Education Online  
ÖZ. Bu araştırmada, vatandaşlık eğitimi konusunda merkezî sorumluluğa sahip sosyal bilgiler dersini vermeye aday olan sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin vatandaşlığa ve Türk vatandaşlığına yönelik bakış açılarının ve bu konulardaki algılarının belirlenmesine çalışılmıştır. Nitel araştırma paradigması temelinde desenlenmiş bir araştırmadır. Bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan ve ikinci sınıfa devam eden 129 sosyal bilgiler öğretmen adayı çalışmanın
more » ... arını oluşturmaktadır. Vatandaşlığın ve Türk vatandaşı olmanın sosyal bilgiler öğretmen adayları için ne ifade ettiğinin ortaya konulmasına yönelik açık uçlu soruların yer aldığı bir veri toplama aracı geliştirilmiş ve veri toplama aşamasında bu araçtan yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının vatandaşlığı ve Türk vatandaşlığını hak ve özgürlüklerden ziyade görev ve sorumluluklar temelinde algıladıkları, devlet ve vatandaş kavramları arasına bir sınır çizmiş oldukları ve devleti vatandaşın dışında ve üstünde bir olgu olarak değerlendikleri, vatandaşlığı siyaset bilimi ile eşdeğer tuttukları, vatandaşlıkla ilgili konularda temel bilgi kaynaklarının sosyal medya ve internet olduğu, kendilerini vatandaşlık konusunda yeterli görmedikleri bulgularına ulaşılmıştır. Anahtar Sözcükler: Vatandaşlık, Türk vatandaşlığı, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayı ABSTRACT. This research aims to exploring how the undergraduate students who are also social studies teacher candidates conceptualize and perceive citizenship and Turkish citizenship concepts because the important role of the social studies in citizenship education. It is a descriptive study which is designed in qualitative research paradigm. Participant of the study are consisted of 129 second grader pre-service social studies teachers who are enrolled to a state university in Turkey. An open -ended data collection tool was developed and used to determine what citizenship and Turkish citizenship meant to pre-service social studies teachers. In conclusion, it was seen that the pre-service social studies teachers perceived citizenship in the context of missions and responsibilities rather than rights and freedoms.
doi:10.17051/ilkonline.2017.304708 fatcat:orceittxfrbbdn64nxlyj2cjhi