REDACTIEWISSELING DE LANGE EN VAN DER SCHROEFF TREDEN UIT DE REDACTIE

Editorial office MAB
1965 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Zowel in haar vergadering van 30 october 1964 als in die van 4 december 1964 kreeg de redactie een moeilijk te verwerken beslissing te vernemen. Op eerstge noemde datum gaf De Lange de wens te kennen zijn lidmaatschap van de redactie neer te leggen, terwijl op 4 december 1964 Van der Schroeff het voornemen ken baar maakte zijn functie als redacteur van ons blad te beëindigen. Beiden hadden voor hun besluit, dat hen zelf ook niet gemakkelijk viel, zeer gegronde persoon lijke redenen, redenen ook
more » ... edenen, redenen ook waarvoor hun collegae alle begrip konden hebben. De redactie waardeert het in hen beiden dat zij, door zo tijdig van hun voor nemen mededeling te doen, haar geruime tijd gelaten hebben te trachten de nood zakelijke aanvullingen van haar college te verkrijgen. Ondanks dit begrip voor de genomen besluiten en ondanks het feit dat die aan vullingen werden verkregen, en dat zelfs op zeer bevredigende wijze, is de redactie gevoelig voor het verlies dat zij door het uittreden van De Lange en Van der Schroeff heeft te aanvaarden. Daarnaast past haar echter grote dankbaarheid voor het vele dat beiden voor het blad hebben gedaan. De lezers van een blad beseffen gewoonlijk niet, althans niet als zij geen er varing met redactionele arbeid hebben opgedaan, wat het redigeren van een perio diek betekent. Men is spoedig geneigd de activiteit van een redactie-lid af te meten aan het aantal malen dat zijn naam of zijn initialen als auteur in het blad staan vermeld. Fiet is echter met het werk van redactie-leden als met ijsbergen. Wat aan de oppervlakte waarneembaar is wordt vele malen overtroffen door hetgeen zich onder water bevindt. Dit maakt de ijsberg zo gevaarlijk. De arbeid verbonden aan hetgeen in het blad op naam van een redacteur wordt gepubliceerd wordt vele malen overtroffen door het werk in en ten behoeve van de commissie van redactie verricht. Dit maakt daarom -en dit in tegenstelling tot de ijsberg -het redactie-lid zo verdienstelijk. Het uittreden van beide redacteuren is een goede aanleding deze verdienstelijkheid als zodanig te belichten. Het werk van een redacteur bestaat, afgezien van het bijwonen van redactie vergaderingen in: -het beoordelen van ingezonden bijdragen; -het eventueel bespreken van bijdragen met de auteurs; -het nagaan over welke onderwerpen artikelen zouden moeten worden geschre ven; -het stimuleren van auteurs, die bijdragen kunnen leveren; -het ontwerpen van een "lay-out" voor speciale nummers over actuele onderwer pen. Dit werk geschiedt in volkomen anonimiteit. De lezer ontwaart daarvan eigen lijk niets dan alleen het resultaat, dat zijn blad ten goede komt. Met Van der Schroeff verlaat het oudste lid van de redactie zijn plaats. Hij was redacteur sedert 1946. Niemand in de redactie zal zich tekort gedaan voelen als hij ook als een van de m ab blz. 166
doi:10.5117/mab.39.16624 fatcat:sjcynxmn2fan7ex5ki5wpxwlsy