KOl1ung Gustaf III:s krö'nings-duktyg

Elisabeth Av, Thormr
unpublished
I den icke oviktiga domän inom den stora kungliga hovhushållningen, som Stockholms slotts fatbur utgjorde, kunde en monarks frånfälle giva an-ledning till en viss intensifierad företagsamhet och flit. Då konung Fred-rik I avled den 25 mars 1751, blev anskaffandet av ett kröningsduktyg för den nye konungen en angelägen uppgift, så mycket mera trängande, som kröningen skulle försiggå den 6 december och tiden alltså var rätt knapp. På ett både snabbt, omsorgsfullt och hedersamt sätt skilde man sig
more » ... från upp-giften. Ett årtiondes förtrogenhet med vad Flor, vår tidigaste manufaktur för damastduktyg, förmådde prestera, gjorde, att den viktiga beställningen ställdes dit. l Ornamentiken lånades från en äldre utländsk kunglig servett, en viss omanordning anförtroddes i mycket skickliga händer. I sin pomp, i sitt kungliga tycke vann det nya duktyget en synnerligen stor bevågenhet och torde ha använts för samtliga ofta förekommande kungliga beställningar från Flor under Adolf Fredriks regering. Så sent som år 1780 tages det i bruk för Gustaf III; bården betecknades den gången som "Fabriquens wan-liga mönster". 2 Vid konung Adolf Fredriks frånfälle den 12 februari 1771 var man inom den kungliga fatburen medveten om såväl att ett nytt krönings duktyg borde anskaffas som hur frågan hade lösts tjugo år tidigare. Ingen brådska be-hövde denna gång råda: Gustaf III:s kröning försiggick icke förrän den 29 maj följande år. Har man möjligen redan vintern 1771 beställt det nya duk-tyget, detta för att få en mycket viktig procedur, blekningen, utförd i rätt tid, på våren? Kontraktet melhn den kungliga fatburen och Flor är ej beva-rat. Egendomligt nog har man dröjt ända till augusti med att anhålla om extra medel för den betydande utgiften. Att duktyget då måste ha varit i det allra närmaste färdigt, framgår av det förhållandet, att räkningen är daterad 1 J fr min uppsats En rest av konung Adolf Fredriks kröningsduktyg, i N ationalmusei års-bok I936. 2 Hovstatsräkenskaper I780. Slottsarkivet.
fatcat:4wnj3vtdubb2rhs2qmyxim6yxa