«Blind» klagesensur ved Universitetet i Oslo

Vidar Gynnild
2019 Uniped  
Blind» klagesensur ved Universitetet i Oslo Pålitelig og rettferdig eller et steg i feil retning? «Blind» appeals of grades at the University of Oslo Reliable and fair or a step in the wrong direction? Vidar Gynnild Professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Vidar.Gynnild@ntnu.no Sammendrag Denne artikkelen beskriver og analyserer virkningene av «blind» klagesensur ved Universitetet i Oslo. Før 01.08.14 hadde de nye sensorene ved sensurklage tilgang til resultatene fra
more » ... resultatene fra ordinaer sensur, mens denne muligheten ble tatt bort da «blind» klagesensur ble tatt i bruk fra og med høsten 2014. Undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i registerdata for to ulike perioder, før og etter at «blind» klagesensur ble innført. Undersøkelsen viser at klagetilbøyeligheten har økt over tid, uavhengig av sensurordning. Samtidig har «blind» sensur ført til større avvik og større spredning sammenliknet med ordinaer sensur. Nyordningen har samtidig ført til en jevnere fordeling mellom endringer i positiv og negativ retning. Norsk Studentorganisasjon var en sentral pådriver for innføring av «blind» klagesensur på nasjonal basis. De ønsket med dette en større grad av likebehandling, og dermed en mer rettferdig vurderingsordning. Denne undersøkelsen viser at nyordningen neppe har vaert til studentenes gunst. Abstract This study explores the effects of "blind" grade appeals processes at the University of Oslo. Prior to August 1 2014, examiners in charge of appeals processes were granted full access to all information related to ordinary grading; however, this was changed when "blind" appeals procedures were mandated by the Ministry in 2014. The study draws on register data from two different periods, before and after the introduction of "blind" appeals. The analysis confirms that the frequency of appeals has increased over time, unaffected by procedures. However, "blind" appeals resulted in increased discrepancies compared with grades awarded during the ordinary grading processes. At the same time, the new appeals procedures have resulted in a more even distribution of grade changes both in positive and negative directions. The Norwegian Student Association was a driving force to adopt "blind" appeals procedures across all higher education institutions. This study confirms that this decision has not been in the best interest of students in terms of generally achieving improved grades.
doi:10.18261/issn.1893-8981-2019-04-02 fatcat:wttyuwindnaynp3wmt6qf76iha