SOCIAL AND ENVIRONMENTAL EFFECTS OF CLOUD COMPUTING SOLUTIONS' APPLICATION IN ENTERPRISES. THE PRELIMINARY RESULTS
Środowiskowe i społeczne efekty zastosowania chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach

Paula Bajdor, Damian Dziembek
2018 Ekonomiczne Problemy Usług  
rodowiskowe i spo eczne efekty zastosowania chmury obliczeniowej w przedsi biorstwach Kody JEL: L86, L23, D83 S owa kluczowe: chmura obliczeniowa, przedsi biorstwo, efekty rodowiskowe, efekty spo eczne Streszczenie. Wspó cze nie wa n rol we wspomaganiu dzia alno ci przedsi biorstwa mog odegra rozwi zania IT oferowane w chmurze obliczeniowej. Efekty zastosowania chmury obliczeniowej w przedsi biorstwach mo na rozpatrywa w ró nych aspektach, np. strategicznym, ekonomicznym, organizacyjnym,
more » ... anizacyjnym, technologicznym, spo ecznym i rodowiskowym. Celem artyku u jest identyfikacja efektów rodowiskowych i spo ecznych wynikaj cych z zastosowania chmury obliczeniowej. W artykule przedstawiono równie wst pne wyniki bada dotycz cych chmury obliczeniowej w przedsi biorstwach z podkre leniem efektów rodowiskowych i spoecznych.
doi:10.18276/epu.2018.131/1-04 fatcat:todv4jppdnbilby6dhcrutcray