Okulun İnsan Kaynağının Bir Öğesi Olarak Okul Yardımcı Personellerinin Anılarının İncelenmesi

Erdal TOPRAKÇI, Esen ALTUNAY
2017 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Öz: Araştırmanın amacı ilkokul, ortaokul ve liselerde görevli yardımcı personellerin anılarında sorunları ve çözümlerindeki davranış örüntülerini belirleyerek bu kapsamda araştırmacı ve uygulayıcılara dönük öneriler geliştirmektir. Araştırmanın modeli olarak nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan anlatı araştırma deseni seçilmiştir. Yapılandırılmamış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu yardımcı personel olarak görevini yapmakta olan 235
more » ... lımcı oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre yardımcı personellerin anılarının büyük çoğunluğu fiziksel yapı sorunları, davranış bozuklukları, iletişim, vb. olumsuz içerikli yaşantılardan oluşmaktadır. Anahtar Kelimeler: Yardımcı personel, insan kaynakları yönetimi, anlatı araştırma deseni Abstract: The purpose of this research is to determine the primary, secondary and high school servants (janitor)'s the behavioural patterns in their problems and solutions according to their stories (memories) and at this concept to develop suggestions aiming at researchers and practitioners. The model of the research is selected the narrative inquiry design of qualitative research designs according to the nature of the research. We used unstructured interview technique in this research. The sample of this research composed of 235 participants who work as school servants. We used easily accessible (convenient) sampling technique from purposeful sampling techniques. Descriptive and content analysis techniques were used for analyzing of the data of the study. According to the findings of this research, the majority of the memories of school servants were composed of negative content such as problems of physical building, behavioral disorder, and communication methods problems. Giriş Okul toplumu kişisel bakış açıları, deneyimleri, kıdemleri ve eğitimleri birbirinden farklı olan öğretmen, yönetici, öğrenci, yardımcı personel, vb. birçok üyeden oluşmaktadır. Üyeler arasındaki farklılıklar ortak bir dilin kullanımını ve uyumu zorlaştırabildiğinden sorunlar yaşanabilmektedir. Sorunların yaşanmasını azaltabilmek için insan kaynaklarının etkili kullanılması ve iyi yönetilmesi gerekmektedir. İnsan kaynaklarının yönetimi, en etkin ve verimli bir şekilde personelin çalıştırılabilmesi ve çalıştığı işten memnun olabilmesi için izlenmesi gereken yol ve yöntemleri geliştirmek (Terry ve Crino, 1989) olarak ifade edilir. İnsan kaynakları yönetimi, örgütün hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli olan faaliyetleri gerçekleştirecek insan kaynağının sağlanması, istihdamı, eğitimi, motivasyonu ve geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturma, planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içeren bir disiplindir (Boone ve Kurtz, 1998; Çalık ve Şehitoğlu, 2006; Yüksel, 1998) . İnsan kaynakları yönetimi kavramı 20. yüzyılın son çeyreğinde, geleneksel personel yönetimine alternatif olarak ortaya çıkan ve personel yönetiminden farklı olarak insanı merkeze alan, önce insan kavramından yola çıkan yönetsel bir yaklaşımdır (Buluç, 2006) . İnsan kaynakları terimi bir örgütte, en üst yöneticiden en alt kademedeki personele kadar tüm çalışanları kapsamakta,
doi:10.17860/mersinefd.306029 fatcat:cx5kmbgbzjfqvp4tvge4gpfbbi