Spatiotemporal correlations between traps, carbonatites and kimberlites

O. V. Aryasova, Ya. M. Khazan
2012 Geofizicheskiy Zhurnal  
doi:10.24028/gzh.0203-3100.v34i4.2012.116755 fatcat:t6jvunc65ngw3op5gysfticbli