KAZAK TÜRKLERİNİN MÜZİKAL SAHNE ÖRNEKLERİ VE BU BAĞLAMDA İCRA EDİLEN KARA JORGA DANSI

Halil ÇETİN
2018 ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TÜRKLAD)  
Özet Bu makalede, Kazak Türklerinin müzikal çalgı aletleri ve bunların icra edildiği yerler ile gerçekleştirilen ritüeller incelenmiştir. Kazak atışma geleneğinde, âşıkların atışma yerleri, eserlerini icra edişindeki farklılıklar ve dile getirdikleri ezgisel sözler de incelenmiştir. Kazak küyleri de müzikal icra ortamlarında sık kullanılan bir ezgi biçimidir. Kazak Türklerinde, kara jorga dansının nasıl yapıldığı ve hangi sahnesel özellikleri barındırdığı açıklanmıştır. Müzik bir toplumun
more » ... bir toplumun ruhudur. Bu ezgisel ruh, her halkın duygu, düşünce, kültürel yaşam gibi daha birçok özelliğini sözlerinde ve ezgilerinde barındırmaktadır. Kazakların müzikal sahne örneklerinde de bu yansımalar görülmektedir. Âşık atışmalarında kültürel, siyasi, ekonomik, halkın güncel duygu ve düşünceleri kendilerine has bir ezgi ile dile getirilmektedir. Sahnesel gösterimlerde ulusal dans figürleri sergilenmekte ve müzikler de icra edilmektedir. Bu gösterimler, halkın ortak kültür değerlerini müzikal ezgiler ve dans gösterimleri aracılığıyla sunmaktadır. Böylece toplumun inşasında ve gelişmesinde müziğin önemli basamaklardan birisi olduğu görülmektedir. Abstract In this article, musical instruments of the Kazakh Turks and the places where they were performed and the rituals performed were examined. In the tradition of Kazakhs, the places of battle of words of the folk poets, their differences in performing their works, and the melodic words they have spoken are also examined. Kazakhs' kuys are also a form of melody commonly used in musical performance environments. In the Kazakh Turks, it was explained how the dance of the black jorga was performed and which stage features it had. Music is a society's soul. This melodic soul has many other characteristics of people in their words and melodies like emotion, thought and cultural life. These reflections are also seen in the musical scene examples of the Kazakhs. Cultural, political, economic, people's current feelings and thoughts are expressed with their own tune in their love songs. In the stage performances, national dance figures are displayed and music is performed. These notations present the common cultural values of the people through musical melodies and dance performances. Thus, it seems that the music is one of the important steps in music development and improvement of the community.
doi:10.30563/turklad.393347 fatcat:pg7qwp2f3nhl3dxnvhwhzc6hxi