Türk Toplumunda Geleneksel Tedavi Yöntemlerinin Faydasına İnanma ve Bu Yöntemlere Başvurma Örüntüleri

Sinan YILMAZ
2020 Ordu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü sosyal bilimler araştırmaları dergisi  
Öz İnsanoğlu, dünyada var oluşuyla birlikte hastalık olgusuyla karşılaşmış ve sağlığını korumak için sürekli olarak farklı tedavi yöntemleri geliştirme arayışına girmiştir. Son birkaç yüzyıla kadar uygulanan geleneksel tedavi yöntemleri, toplumlara göre farklılaşsalar da daha çok tecrübeye dayalı olmaları ve metafizik olguları da kapsamaları yönüyle birbirleriyle benzeşmektedir. Modern tıp anlayışının ortaya çıkmasıyla, geleneksel tedavi yöntemleri büyük ölçüde bir kenara bırakılmış ve hatta
more » ... çoğunun yanlış ve zararlı olduğu tartışılmıştır. Ancak geleneksel tedavi yöntemlerinin pek çoğu kültürel aktarım yoluyla nesilden nesile aktarılarak toplumların farklı kesimlerinde uygulanmaya devam etmiştir. Günümüzde bu tedavi yöntemlerinin bir kısmının faydalı olabileceği yeniden tartışılmaya başlamış ve bu bağlamda, geleneksel tedavi yöntemlerinin bir kısmı bilimsel olarak da kabul görmeye başlamıştır. Bu araştırmada, Türk toplumunda geleneksel tedavi yöntemlerinin faydasına inanma ve bu yöntemlere başvurma örüntülerinin neler olduğu incelenmektedir. Araştırmanın giriş kısmında, ilgili literatür taranarak konu ile ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır. Uygulamalı araştırma bölümünde ise geleneksel tedavi yöntemlerinin faydasına inanma ve geleneksel tedavi yöntemlerini uygulama ile ilgili 13'er sorudan oluşan iki ölçek 400 kişiden oluşan bir örneklem grubuna uygulanarak elde edilen bulgular Faktör Analizi ile değerlendirilmiştir. Her iki ölçekten elde edilen 4 alt boyutla ilgili ayrıntılı değerlendirmeler yapılmıştır. Geleneksel tedavi yöntemleri içerisinde hem inanç ve hem de uygulama boyutunda en yüksek faktör yüküne sahip olan uygulamaların Hacamat ve Sülük tedavisi olduğu tespit edilmiştir. İnanç boyutunda, en düşük faktör yüküne sahip olan öğe Doktora gitmeden tavsiye üzerine eczaneden ilaç almak olmuştur. Uygulama boyutunda ise en düşük faktör yüküne sahip olan öğe Bitkisel ilaçla tedavi olmak olmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda, inanç boyutu söz konusu olduğunda geleneksel tedavi yöntemlerini benimsemede fayda ve bilimselliğin ön plana çıktığı, uygulama boyutunda ise kolay erişilebilirlik, düşük maliyet vb. farklı hususların da etkili olduğu tespiti yapılmıştır. Abstract With its existence in the world,
doi:10.48146/odusobiad.809481 fatcat:eiwozavo4jd5vflvajl2qxpcse