Influence of water contamination on the accumulation of some metals in Hydrocharis morsus-ranae L

Małgorzata Gałczyńska, Katarzyna Bednarz
2012 Journal of Elementology  
European frogbit (Hydrocharis morsus-ranae) grows mainly in stagnant, eutrophic and mesotrophic waters. It is found in various water ecosystems, but finds the optimal conditions for development in ecosystems formed with water soldier (Stratiotes aloides). The shortage of detailed literature data on the properties of water bodies where European frogbit and water soldier grow has stimulated this study, whose aim has been to determine the values of selected water quality parameters and
more » ... ers and concentrations of some metals in tissues of both hydrophytes. The study was conducted in the late spring and summer of 2007 and 2008 and relied on environmental samples of water and plants (9 locations, including a field pond, a draining ditch on Pucka Isle, watercourses in OEwidwie Nature Reserve, an oxbow lake of the Bug River and a flood pool near G³êbokie Lake). The concentrations of N-NO 3 , N-NO 2 , N-NH 4 and PO 4 3as well as the elements K, Na, Mg, Ca, Cd, Pb, Cu, Zn, Mn and Fe were measured in the water samples. Furthermore, the percentage of oxygen dissolved in water and the pH and electrolytic conductivity of water were determined. In order to assess the accumulation of metals by plants, the content of the same metals was measured in the water. It was determined that Hydrocharitetum morsus-ranae L. associations grow in physiochemically very diverse aquatic environments. The range of differences in the examined water quality indicators was broader for European frogbit than for water soldier. With respect to the concentration of Zn, N and P compounds, pH and the content of dissolved oxygen in water, the ranges were the same for both species. Hydrocharis morsus-ranae and Stratiotes aloides differed in the accumulation of the metals. The range of the accumulation of most metals (except of K and Ca) was broader for Europen frogbit than for water soldier. In respect of Na, the range of accumulation for both plant species was the same. European frogbit spreads in water bodies in which the water is considered contaminated due to the concentrations of Cd, Pb, Cu and P. WP£YW ZANIECZYSZCZENIA WÓD NA AKUMULACJÊ WYBRANYCH METALI PRZEZ HYDROCHARIS MORSUS-RANAE L. Abstrakt abioeciek p³ywaj¹cy (Hydrocharis morsus -ranae L.) wystêpuje w wodach eu-i mezotroficznych. Zasiedla g³ównie wody stoj¹ce. Wchodzi w sk³ad ró¿nych zbiorowisk wodnych, lecz optymalne warunki rozwoju znajduje w obrêbie zbiorowiska budowanego wraz z osok¹ aloesowat¹ (Stratiotes aloides). Ze wzglêdu na brak w pioemiennictwie szczegó³owych danych dotycz¹cych w³aoeciwooeci wód, w których wystêpuj¹ ¿abioeciek p³ywaj¹cy i osoka aloesowata celem pracy by³o okreoelenie wartooeci wybranych wskaŸników jakooeci wód i zawartooeci niektórych metali w tkankach obu hydrofitów. W latach 2007-2008, na prze³omie wiosny i lata, przeprowadzono badania pobranych ze oerodowiska próbek wodnych i rooelinnych (9 stanowisk obejmuj¹cych: oczko oeródpolne, rów melioracyjny na Wyspie Puckiej, cieki na obszarze rezerwatu OEwidwie, starorzecze Bugu, rozlewisko przy Jeziorze G³êbokim). W próbkach wód zmierzono stê¿enie: N-NO 3 , N-NO 2 , N-NH 4 i PO 4 3oraz K, Na, Mg, Ca, Cd, Pb, Cu, Zn, Mn i Fe. Ponadto okreoelono procentow¹ zawartooeae tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz odczyn wody i przewodnooeae elektrolityczn¹. W celu okreoelenia wielkooeci akumulacji metali przez rooeliny oznaczono zawartooeae tych samych metali w materiale rooelinnym, co w wodzie. Ustalono, ¿e Hydrocharitetum morsus-ranae L. rooenie w bardzo ró¿norodnym fizykochemicznie oerodowisku wodnym, a zakres zmian wartooeci badanych wskaŸników jakooeci wody by³ szerszy w przypadku ¿abioecieku p³ywaj¹cego ni¿ osoki aloesowatej. W przypadku stê¿enia Zn, zwi¹zków N i P, odczynu wody i zawartooeci tlenu rozpuszczonego w wodzie zakres wystêpowania obu gatunków rooelin by³ taki sam. Rooeliny Hydrocharis morsus-ranae i Stratiotes aloides ró¿ni³y siê zdolnooeci¹ akumulowania badanych metali. Zakres akumulacji metali, oprócz K i Ca, by³ szerszy w przypadku ¿abioecieku p³ywaj¹cego ni¿ osoki aloesowatej. W przypadku zawartooeci Na zakres akumulacji obu gatunków rooelin by³ taki sam. ¯abioeciek p³ywaj¹cy wystêpowa³ m.in. w zbiornikach, gdzie ze wzglêdu na stê¿enie w wodzie: Cd, Pb, Cu i P, wody uznaje siê za zanieczyszczone.
doi:10.5601/jelem.2012.17.1.03 fatcat:fcxtysvmd5gqjoszkvx4qhozwy