Contribution of novel anticoagulants fondaparinux and dabigatran to venous thromboembolism prevention

Nebojsa Antonijevic, Vladimir Kanjuh, Ivana Zivkovic, Ljubica Jovanovic, Miodrag Vukcevic, Milan Apostolovic
2015 Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo  
КРАТАК САДРжАЈ По да так да се код знат ног про цен та бо ле сни ка при при ме ни стан дард них ан ти ко а гу лант них ле ко ва у пре вен ци ји вен ског тром бо ем бо ли зма (ВТЕ) не фрак ци о ни са ним и ни ско мо ле ку лар ним хе па рини ма и ин хи би то ри ма ви та ми на К бе ле же епи зо де и се кве ле ВТЕ, као и чи ње ни ца да ови ле ко ви има ју зна чај них огра ни че ња и да њи хо ва при ме на у по је ди ним слу ча је ви ма мо же иза зва ти на ста нак те шких не же ље них деј ста ва, ука
more » ... зу ју на по тре бу за при ме ном но вих ан ти ко а гу лант них ле ко ва. Фонда па ри нукс, се лек тив ни ин хи би тор фак то ра Xa, при ме њен то ком ве ли ких ор то пед ских опе ра ци ја ви со ко ри зич них за на ста нак ВТЕ, ефи ка сни ји је од енок са па ри на при ме ње ног у европ ским и север но а ме рич ким до за ма. По ве ћа на ин ци ден ци ја зна чај них, али не и фа тал них, кр ва ре ња иза званих фон да па ри нук сом евен ту ал но би се мо гла сма њи ти сма ње њем до зе код бо ле сни ка с уме ре но сни же ним кли рен сом кре а ти ни на. Да би га тран, пе ро рал ни, ре вер зи бил ни ди рект ни тром бин ски ин хи би тор, при ме њен у про фи лак си ВТЕ у елек тив ним опе ра ци ја ма ку ка и ко ле на, у до са да шњим сту ди ја ма по ка зао је деј ство компарaбилно (да би га тран при ме њи ван у оба до зна ре жи ма од 150 mg и 220 mg днев но) или су пер и ор но (ако се да би га тран при ме њу је у до зи од 220 mg днев но) у од но су на енок са па рин при ме њен у европ ским до за ма, али су се вер но а ме рич ке до зе енок са пари на би ле де ло твор ни је у ре дук ци ји ВТЕ. Ни су утвр ђе не зна чај не раз ли ке у сте пе ну кр ва ре ња ни у јед ној ис пи ти ва ној гру пи. Сма тра мо да ће уво ђе ње но вих ан ти ко а гу лант них ле ко ва, ме ђу ко ји ма су и фон да па ри нукс и да би га тран, до при не ти ус по ста вља њу бо љег си гур но сног про фи ла и ефика сно сти и омо гу ћи ти аде кват ну ин ди ви ду а ли за ци ју те ра пи је код сва ког бо ле сни ка за ви сно од ње го вих кли нич ких од ли ка. Уво ђе ње но вих пе ро рал них ан ти ко а гу лант них ле ко ва, из ме ђу оста лог, знат но ути че на уна пре ђе ње ква ли те та жи во та, осло ба ђа од број них огра ни че ња у ис хра ни, ин терре ак ци ја и че стог ла бо ра то риј ског ис пи ти ва ња, те зна чај но по пра вља пред ви ђа ње ис хо да ле че ња. Кључ не ре чи: пре вен ци ја; вен ски тром бо ем бо ли зам; фон да па ри нукс; да би га тран Допринос нових антикоагулантних лекова фондапаринукса и дабигатрана у превенцији венског тромбоемболизма
doi:10.2298/sarh1504230a pmid:26012138 fatcat:nsjauforjvfmvczw6jm4gtrtoe