Doğrudan Yabancı Yatırımların Co2 Emisyonu Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin Ardl Sınır Testi Yaklaşımı

Ünzüle KURT, Cüneyt KILIÇ, Halil Özekicioğlu
2019 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi  
ÖZ Doğrudan yabancı yatırımlar bir ülke ekonomisine sağladığı önemli avantajlar yanında karbondioksit (CO2) emisyonunu artırmak suretiyle çevre ve insan sağlığı üzerinde yarattığı tahribat bakımından bazı önemli dezavantajlara da neden olmaktadır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler doğrudan yabancı yatırımların sağladığı avantajlar bakımından bu yatırımları kendi ülkelerine çekmek isterken gelişmiş ülkeler doğrudan yabancı yatırımların dezavantajlarından dolayı bu yatırımlara karşı bazı
more » ... lara karşı bazı engeller uygulamakta hatta kendi yatırımlarını dahi az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere yönlendirmektedirler. Bu çalışmada Türkiye'de 1974-2014 dönemine ait veriler kullanılarak doğrudan yabancı yatırımların CO2 emisyonu üzerindeki etkisi ARDL sınır testi yaklaşımı ile analiz edilmeye çalışılmaktadır. Çalışmada kişi başına GSYH'nin CO2 emisyonunu azalttığı, enerji tüketiminin ve doğrudan yabancı yatırımların CO2 emisyonunu arttırdığı buna bağlı olarak da Türkiye'de Kirlilik Sığınağı Hipotezinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. ANAHTAR KELİMELER Doğrudan yabancı yatırımlar, CO2 emisyonu, ARDL sınır testi yaklaşımı ABSTRACT Foreign direct investments have significant advantages for a country's economy while it also has some adverse effects over environment and human health due to increased CO2 emissions. While less and developing countries attempt to attract foreign direct investment for their advantages, developed countries impose some sanctions against these or even direct their own investments to less developed and developing countries. This study aims to analyze effects of foreign direct investments over CO2 emissions by using ARDL bounds tests for the period between 1974-2014. The study concludes that Gross domestic per capita (GDP per capita) decreases CO2 emission, energy consumption and foreign direct investment increase CO2 emission and based on these findings the Hypothesis that Turkey is a Pollution Heaven is valid.
doi:10.29249/selcuksbmyd.487139 fatcat:zlorfjufvvh2rnqzen4ch6u2ta