Wpływ zmiany systemu opodatkowania nieruchomości od osób fizycznych na budżet gminy / Impact of changes in taxation of real estates of individuals on district's budget

Elwira Pindyk
2016 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Informacje o naborze artykułów i zasadach recenzowania znajdują się na stronach internetowych www.pracenaukowe.ue.wroc.pl www.wydawnictwo.ue.wroc.pl Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
doi:10.15611/pn.2016.451.27 fatcat:ansnn36k5vdvbddhq2qgt7drzi