Çorum Çat Deresi Yıllık Akım Serisinin Stokastik Analizi

YÜREKLİ Kadri
2003 Journal of Agricultural Sciences  
PULATSÜ, S., İ . KARACA ve A. AKÇORA, Kesikköprü Baraj Gölü'ndeki (Ankara) Bir Kafes Ünitesinde Gökku şağı Alabal ığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yeti ştiricili ğ inin Suyun Fiziko-Kimyasal Özelliklerine Etkisi The Effects of Cage Culture of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) on Water Physico-Chemical Parameters in Kesikköprü Dam Lake (Ankara) 65-72 ERGÜL, İ . ve E. DURSUN, Farkl ı Malzemelerden Yap ı lan Konik Hüzmeli Memelerde A şı nman ı n Verdi Artışı na Etkisi The
more » ... ect of on Flow Rate Increase of Cone Nozzles Made of Different MateriaIs 73-78 VATANDAŞ , M. ve R. GÜRHAN, Dalg ı ç Tipi Derinkuyu Pompalar ı n ı n Jenaratörle Çal ıştı rı lma Olanakları Driving Possibilities of Submersible Pumps Using with Generator 79-82 NURGEL, C., H. ERTEN, A. CANBAŞ , T. CABARO Ğ LU ve S. SELL İ , Emir ve Kalecik Karas ı Üzümlerinden Fermantasyon S ı ras ı nda izole Edilen Baz ı Mayaları n Teknolojik Özellikleri Technological Properties of Sorne Wine Yeasts isolated During the Fermentation of Emir and Kalecik Karas ı Grapes 83-89 ERDOĞAN, Z. Farkl ı İ ki Yöntemle Belirlenen Yapa ğı İ nceliklerinin Karşı laştı rı lmas ı The Comparison of Wool Finenesses Being Specified by Two Different Methods 90-92 TIPIRDAMAZ R., A. N. GÖMÜRGEN, D. KOLANKAYA ve M. DO ĞAN, Determination of Toxicity of Pulp-Mill Effluents by Usung Allium Test Ka ğı t Fabrikas ı At ı k Sular ı n ı n Toksit Etkisinin Allium Testi ile Belirlenmesi
doi:10.1501/tarimbil_0000000336 fatcat:x54skn6glbculpn2juy3f4m6w4