Web Usage Mining [chapter]

Yew-Kwong Woon, Wee-Keong Ng, Ee-Peng Lim
Web Mining  
doi:10.4018/978-1-59140-414-9.ch018 fatcat:ap6nd7exerg3xe2izd6porxocu