Minda Usahawan antara Pelajar Lelaki dan Perempuan Pra-Universiti

Rohana Rahim, Norasmah Othman
2022 Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities  
Kajian tinjauan ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap minda usahawan antara pelajar lelaki dan perempuan pra-universiti di negeri Johor. Seramai 320 orang pelajar pra-universiti telah dipilih secara rawak sebagai responden kajian ini. Instrumen soal selidik digunakan bagi mendapatkan data daripada responden. Data dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik deskriptif yang melibatkan skor min dan sisihan piawai. Ujian inferensi digunakan bagi menganalisis perbezaan minda usahawan antara
more » ... ajar lelaki dan perempuan pra-universiti. Perisian Statistical Package Social Science (SPSS) versi 25 digunakan dalam kajian ini untuk menganalisis data. Hasil kajian ini mendapati minda usahawan pelajar lelaki dan perempuan pra-universiti berada pada tahap sederhana. Namun, tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap tahap minda usahawan antara pelajar lelaki dan perempuan pra-universiti. Implikasi kajian ini adalah mencadangkan agar pelajar didedahkan lebih luas lagi berkaitan pengetahuan dan pengalaman keusahawanan agar dapat meningkatkan tahap minda usahawan pelajar.
doi:10.47405/mjssh.v7i1.1243 fatcat:he6z5mjbrzhbhmyazvywalwjjq