Optimization of Distribution Network Operation Based on Reconnection, Clossed-Loop Operation and Reactive Power Generation – A Case Study
Primer optimizacije obratovanja distribucijskega omrežja s prevezavami, obratovanjem v zanki in generiranjem jalove moči

Matej Pintarič, Miran Rošer, Gorazd Štumberger
2017 Power Engineering 2017   unpublished
Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru že šestindvajseto leto organiziramo mednarodno posvetovanje Komunalna energetikaoskrba z energijo. V teh letih smo v nekaj sto referatih obravnavali različno tematiko povezano z oskrbo z energijo na nivoju lokalnih skupnosti, republike Slovenije in širše. Referati so obravnavali tudi najnovejše raziskovalne dosežke s tega področja. Ker je oskrba z energijo temeljna potreba sodobnega človeka, se bomo z organizacijo
more » ... posvetovanja trudili tudi v bodoče. Poseben poudarek letošnjega posvetovanja je na "UPRAVLJANJU Z ENERGIJO". Na področju regulative je sprejet slovenski standard SIST EN ISO 50001 "Sistem upravljanja z energijo", katerega namen je omogočiti organizacijam, da vzpostavijo sisteme in postopke, ki so potrebni za izboljšanje energetske učinkovitosti, vključno z energijsko učinkovitostjo, rabo in porabo. Vabljena predavanja so v celoti posvečena tej tematiki. S strani direktorata za energijo, ministrstva za infrastrukturo bo predstavljena regulativa, dosedanje prakse in smernice za prihodnost na področju upravljanja z energijo. Agencija za energijo ima pomembno vlogo pri oskrbi z vsemi vrstami energije in sicer z električno energijo, zemeljskim plinom in toploto. Največ izkušenj je trenutno pri upravljanju z električno energijo, upravljanje z zemeljskim plinom že nekaj časa poteka, upravljanje s toploto pa je v začetni fazi. Strokovnjaki s posameznih področij bodo predstavili razmere v Sloveniji. Referati posvetovanja so predstavljeni v šestih tematskih sklopih in sicer: Energetski vplivi na podnebje in okolje; Energetske naprave aparati in omrežja; Energetska učinkovitost in upravljanje z energijo; IKT v energetiki; Financiranje energetskih projektov in Študentski sklop.
doi:10.18690/978-961-286-071-4.22 fatcat:4nvexu4mynerbmhyj4hc4h5ggq