Започва ли глобална промяна в парадигмата за оценка на здравните технологии?

Георги Искров, Румен Стефанов
2020 Редки болести и лекарства сираци  
От самото си създаване парадигмата на оценката на здравните технологии (ОЗТ) търпи непрекъсната еволюция. Това е съвсем естествен процес предвид развитието на медицинската наука и ускореното навлизане на иновативни здравни технологии. През последните години се наблюдава обаче все по-ясно изразена тенденция за засилване на прозрачността при ценообразуването и обързване на реимбурсната цена на здравните технологии с тяхната ефективност. На 24 юли 2020 г. Италия официално обнародва нова нормативна
more » ... два нова нормативна уредба за ОЗТ, с което освен друго съществено увеличава публичния контрол върху ценообразуването и заплащането с публични средства на всички нови лекарствени продукти. Настоящата статия има за цел да обобщи и анализира критично най-важното от тези промени и значението им за европейската политика и практика в областта на ОЗТ.
doi:10.36865/2020.v11i3.115 fatcat:3zokcbaoxba5lbg5sqnx3to6pm