Herbisitler ve Türkiye'deki Ruhsatlı Herbisitlerin Güncel Durumu Current Status of Herbicides and Licensed Herbicides in Turkey Turkish Journal of Weed Science

Hilmi Torun, Mücadele Biyolojik, Enstitüsü Araştırma, Adana Müdürlüğü, Sorumlu Yazar
2017 Turkish Journal of Weed Science   unpublished
ÖZET Kimyasal mücadele dünyada yabancı otlarla mücadelede en çok tercih edilen yöntemdir. Kimyasal mücadelenin kolay uygulanması, etkisinin kısa sürede görülmesi ve ekonomik olması herbisitleri ön plana çıkarmıştır. Herbisitler farklı şekilde sınıflandırılabilmelerine rağmen, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etki mekanizmalarına göre sınıflandırılma tercih edilmektedir. Bu derlemede HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) sınıflandırma sistemi ile Türkiye'de 2016 yılında ruhsatlı olan
more » ... a ruhsatlı olan aktif maddeli ruhsatlı herbisitlerin etki mekanizması sayısı, kimyasal sınıf sayısı ve aktif madde sayıları karşılaştırılmıştır. Türkiye'de 2016 yılında 98 farklı aktif madde saptanmış, bunun yanında 45 kimyasal sınıf altında 12 farklı etki mekanizması olduğu belirlenmiştir. Türkiye'de ruhsatlı herbisitler içerisinde ilk üç sırada HRAC çerçevesinde A, B ve C gruplarına ait etki mekanizlarının sırasıyla %16, %27 ve %15 oranlarında olduğu görülmüştür. 2016 yılına göre kültür bitkisi gruplarına bakıldığında tahıllar ve endüstri bitkilerinde ruhsatlı herbisitlerin mevcut herbisitlerin %57'sini oluşturduğu, yabancı otların mücadelesinde en çok ruhsatlandırılan aktif maddenin %7,2 ile glyphosate isopropylamin tuzu ve türevlerinin (bağ, fındık, meyve bahçeleri, turunçgiller, kültür bitkisi yetiştirilmeyen alanlar) olduğu saptanmıştır. ABSTRACT The most preferred control method to manage weeds in the world is use of chemicals. Herbicides are the foreground for chemical control as they are feasible and economical. Some chemical classes and active ingredients of herbicides are classified according to their action mechanisms in Turkey as done in the world. HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) classification system and licensed active ingredients in Turkey compared for number of licensed active ingredients, chemical classes and action mechanisms in 2016. In 2016, 98 different active substances were identified in Turkey and it was determined that there were 12 different action mechanisms under 45 chemical classes. It was seen that the action mechanisms belonging to groups A, B and C in first three ranks of licensed herbicides in Turkey are 16%, 27% and 15%, respectively. When the crop groups compared to 2016, grains and industrial plants in which form the sum of 57% of licensed herbicides to control weeds, also most licensed plant protection product of active ingredient permits against glyphosate isopropylamine salt and derivatized glyphosate with percentage of 7.2% (used in grapes, nuts, fruit orchards, citrus, non-cultivated areas).
fatcat:prhj2lagizd7pk54uvph4hnl3m