Simulations of one-dimensional transverse laser cooling of Cr atomic beam with Monte Carlo method

Zhang Bao-Wu, Zhang Ping-Ping, Ma Yan, Li Tong-Bao
2011 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.60.113701 fatcat:occ2se4iejexhigo5zd5irooha