DE BETEEKENIS VAN GESTORT KAPITAAL VOOR DE WINSTBELASTING, MEDE IN VERBAND MET INKOOP VAN EIGEN AANDEELEN

L. Stil
1941 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
varingen gaven vele anderen aanleiding om het gegeven voorbeeld te volgen. Vooral de oorlogswinstbelasting, waarbij zoovele vragen van bedrijfshuishoudkundigen aard rezen, in verband o.a. met normalen vooruitgang van het bedrijf, heeft stimuleerend gewerkt, en het zoeken naar het ant woord op die vragen door belastingaccountants en hun collega's in het vrije beroep heett ongetwijfeld verhelderend gewerkt. M aar ook na de afschaffing van de oorlogswinstbelasting bleef de
more » ... tingaccountantsdienst zijn nuttigen arbeid voor de belastingadministratie verrichten en het contact met de vrije praktijk, dat hierdoor ontstond werkte naar bei de zijden bevruchtend. Men kan zich de belastingadministratie zonder den accountantsdienst niet meer denken, en dat bewijst het groote nut van dezen dienst voor het Rijk. Dat deze dienst, wij mogen wel zeggen onopzettelijk, maar daarom niet minder reëel een stimulans is geworden voor de uitbreiding van het vrije beroep in Nederland, is niet alleen voor dat beroep, maar ook voor het bedrijfsleven van groot nut geweest. Ook nu nog blijven natuurlijk meeningsverschillen tusschen Rijksaccountants eenerzijds en public-ac countants met hun cliënten anderzijds, niet uit. M aar de onderlinge waardeering, die gegroeid is in de vijf en twintig jaren gedurende welke de Rijksaccountants thans hebben gewerkt, maakt het mogelijk de kwesties principieel te stellen en die zoo voorbereid aan de beroepsinstanties voor te leggen. Een woord van hartelijken gelukwensch past ons dus bij het zilveren feest, dat op 1 Mei j.1. werd herdacht. G. H. DE BETEEKENIS VAN GESTORT KAPITAAL VOOR DE W INSTBELASTING, MEDE IN VERBAND MET INKOOP VAN EIGEN AANDEELEN door L. Stil De wet op de dividend-en tantièmebelasting belastte winstuitdeelingen aan aandeelhouders en verdere deelgerechtigden in de winst; de nog niet door winst gedekte uitdeelingen werden belast zoodra en voorzoover ze het karakter van winstuitdeeling kregen, namelijk zoodra ze alsnog door winst werden gedekt. Voor de belastbaarheid van eenige uitdeeling aan winstgerechtigden was derhalve primair de vaststelling, dat er boven het gestort kapitaal nog meerder vermogen aanwezig was, waarbij agio op aandeelen, indien nog aanwezig, als gestort aandeelenkapitaal werd aangemerkt. Artikel 5, le lid b der wet D .T.B. vermeldde nog een bizondere wijze van winstuitdeeling, namelijk de terugbetaling van kapitaal, indien en voorzoover er winst is, tenzij goed koopmansgebruik eischt, dat de terug betaling ten laste van kapitaal geschiedt. Toepassing van dit wetsartikel door den fiscus bracht een verstoring mede van het aandeelenkapitaal volgens de balansen van de belastingplichtige onderneming en dat door den fiscus voortaan in aanmerking te nemen. Bij likwidatie gold als belastbare uitdeeling de verdeeling van het batig saldo tot het bedrag, waarmede dit het nog niet terugbetaalde kapitaal m a b blz. 179
doi:10.5117/mab.18.16484 fatcat:22xbg6ht6bgg7irauht2fmdlda