The Effects of Intestinal Parasites on Anemia of Children

Nebiye Yentur Doni, Fadile Yıldız Zeyrek, Zeynep Simsek, Dost Zeyrek
2014 Turkish Journal of Parasitology  
ÖZET Amaç: Bu vaka-kontrol tipi epidemiyolojik çalışmada, çocuklardaki bağırsak parazitlerinin anemi üzerine etkisinin ve bağırsak parazitleriyle anemi arasında gerçek bir ilişkinin olup olmadığının araştırılması hedeflenmiştir. Yöntemler: Çalışmaya, Şanlıurfa Tılfındır Sağlık Ocağı'na başvuran 0-72 ay arası 50 malnütre, 50 sağlıklı olmak üzere toplam 100 çocuk dahil edilmiştir. Dışkı örnekleri laboratuara geldiği anda nativ-lugol, sedimentasyon, asit fast boyama ve trikrom yöntemleri, perianal
more » ... materyaller ise selofan bant yöntemi ile incelenmiştir. Tam kan sayımları, otomatik kan cihazıyla ölçülmüştür. Bulgular: Çocukların 58'inde (%58) bir veya birden fazla bağırsak paraziti saptanmıştır. Parazit enfeksiyonu saptanan 58 çocuğun %55,2'sinde bir bağırsak paraziti saptanırken, %44,8'inde birden fazla bağırsak paraziti saptanmıştır. Bağırsak paraziti bulunan çocukların %50'sinde, bağırsak paraziti bulunmayan çocukların ise %19,0'unda anemi saptanmıştır. Bağırsak parazitleriyle anemi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,05). Parazit bulunan çocuklardaki hemoglobin ortalaması 11,15±1,30, parazit bulunmayan çocuklarda ise 12,13±1,47 bulunmuştur Anemi yönünden, parazit bulunan ve bulunmayan çocukların hemoglobin ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bulunmuştur (p<0,001). Sonuç: Sonuç olarak, bu çalışma, çocuklarda bağırsak parazitleriyle anemi arasında gerçek bir ilişki olduğunu ve bağırsak parazitlerinin anemi durumunu olumsuz etkilediğini vurgulamaktadır. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 85-90) Anahtar Sözcükler: Parazitik intestinal hastalıklar, anemi, hemoglobin seviyesi, 0-72 ay arası çocuklar ABSTRACT Objective: In this case-control epidemiological study, we aimed to investigate the effects of intestinal parasites on the anemia of children and show the association between intestinal parasites and anemia. Methods: A total of 50 healthy and 50 malnourished children aged 0-72 months who went to physicians of Tilfindir Primary Health Care Center were enrolled in this study. The stool specimens were examined by using native-lugol, concentration, cellophane tape, and acid fast and trichrome staining methods. The complete blood count was measured by an automatic blood device. Results: A total of 58% of the children were infected with intestinal parasites; 55.2% of these were infected with only one parasite, and 44.8% of them were infected with polyparasites. Also, 50.0% of the children with parasitic infection and 19.0% of children without parasitic infection were anemic. There was a positive association between intestinal parasites and anemia statistically (p<0.05). The mean hemoglobin level
doi:10.5152/tpd.2014.3149 pmid:25016113 fatcat:kpwkss5hlzbpdnwtik7cg2ksm4