Dissection of Glomerular Transcriptional Profile in Patients With Diabetic Nephropathy: SRGAP2a Protects Podocyte Structure and Function

Yu Pan, Song Jiang, Qing Hou, Dandan Qiu, Jingsong Shi, Ling Wang, Zhaohong Chen, Mingchao Zhang, Aiping Duan, Weisong Qin, Ke Zen, Zhihong Liu
2017 Diabetes  
doi:10.2337/db17-0755 pmid:29242313 fatcat:hanulrqd2zaw7nd2e4wvcbuxve