Niş Folk Songs in the Context of Relationship Between Oral Culture and Oral History

Süleyman FİDAN
2011 Turkish Studies  
Tarihî süreç içersinde yaĢanan olaylar, insanların zihinlerine kazınır ve sözlü üretim repertuarını teĢkil eder. Bu üretim sürecinin bir ürünü olarak ortaya çıkan türküler; savaĢları, göçleri, kıtlıkları kısacası insanı etkileyen her türlü olayı konu edinerek tarihî akıĢ içerisinde, sonraki nesillerin dikkatine sunar. Sözlü kültür-sözlü tarih iliĢkisi diye adlandırılan bu disiplinler arası iliĢki, bahsi edilen sözel üretimlerle tarihî belgeler arasındaki bağı irdeler. Böylelikle resmî tarihin
more » ... nı sıra halkın belleğindeki tarih dikkatlere sunulur. Bu durum bir taraftan tarihî olayları daha iyi anlama Ģansı sunarken öte taraftan tarihî olayların bizzat içerisinde olan insanların duygularını -türküler, destanlar vb. vasıtasıyla-anlaĢılmasını sağlar. ÇalıĢmanın konusunu oluĢturan türkülerin yakıldığı vilayet olan NiĢ, yaklaĢık beĢ asır boyunca Osmanlı idaresinde bulunmuĢtur. Bu süreç içerisinde gerek uzun zamandır Balkanlarda bulunan Türk boylarının folklorik üretimleriyle gerekse kolonizatör derviĢlerin çabalarıyla Türk kimliği bu bölgede kaybolmamıĢtır. Bu çalıĢmada Türklere yurtluk etmiĢ olan Balkanlardaki NiĢ vilayeti ile ilgili tarihe tanıklık eden insanların yaktıkları türküler sözlü tarih bağlamında ele alınacaktır.
doi:10.7827/turkishstudies.2807 fatcat:m5v4wp6xn5g5pffu27pesx2fbu