National features of counter­separatism practice in the United Kingdom

2019 Deržava і pravo  
Розглядається проблема сепаратизму в трьох історичних провінціях Великобританії -Північній Ірландії, Шотландії й Уельсу, які мають певну автономію. Показано, що у політичному житті сучасного бри танського суспільства сепаратистські настрої цих провінцій є продук том історії створення Великобританії, суперечливі сторінки якої сьогод ні у боротьбі за владу активно використовує «подорослішала» еліта цих регіонів. Констатується, що британській варіант сепаратизму уосо блює парадигму політичного
more » ... гму політичного сепаратизму, в межах якої регіональна еліта прагне незалежності від Лондона, а він, шляхом підвищення стан дартів життя і політичних поступок, намагається зберегти єдність країни. Ключові слова: сепаратизм, політичний сепаратизм, поліетнічна дер жава, політичні й економічні перекоси, Brexit. Grubov Volodymyr. National features of counter-separatism practice in the United Kingdom The problem of separatism in the three historical provinces of Great Britain -Northern Ireland, Scotland and Wales, which have some autonomy, is considered. It is noted that in the political life of modern British society, the separatist sentiment of these provinces is a product of the history of the creation of Great Britain, whose controversial events are being actively used today by the «grown up» elite of these regions in the struggle for power. It is stated that the British version of separatism embodies the paradigm of political separatism, within which the regional elite seeks independence from London, and the latter, 1 © ГРУБоВ Володимир Михайлович -доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 394 Держава і право Випуск 85 by raising living standards and political concessions, seeks to preserve the unity of the country.
doi:10.33663/1563-3349-2019-85-393 fatcat:2nfdjbr62jfetgita4qokvajfq