Öğretmenlerin Pandemi Sonrası Okulların Açılmasına İlişkin Rezilyans Beklentisinin Belirlenmesi

Nida BAYINDIR
2021 Academia eğitim araştırmaları dergisi  
Öz: Pandemiler gibi biyolojik afetlerin insana ve insanlığa yönelik olumsuz sonuçlarından en çok etkilenen alanlardan birisi de eğitimdir. Eğitimin uzaktan yapılmasının getirdiği sorunlar hem öğretmenler, hem öğrenciler hem de veliler açısından, ne yazık ki, içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Araştırma, pandemi sonrası öğretmenlerin rezilyans/resilience (eski hale dönüş) algılarını belirlemeyi amaçlamıştır. Bu durum öğretmenlerin sürdürecekleri eğitim yaşantıları açısından önemlidir. Araştırma
more » ... itel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni ile amaçlı örneklem türlerinden kolay ulaşılabilir örneklem ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma, örneklem grup ve ölçme aracıyla sınırlıdır. 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde sınıf öğretmeni olarak görev yapan gönüllü 20 öğretmen araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşme formu ile çevrimiçi ortamda toplanmış ve içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin okula yeniden dönüş sürecinde en çok virüs nedeniyle hastalanmaktan kaygılandıkları, kurumsal çözümler bekledikleri ortaya çıkmıştır. Bunun için öğretmenlerin kaygı düzeylerinin azaltılması, iyi olma hallerinin yükseltilmesi için gerekli desteklerin belli periyodlarla sağlanması önerilmektedir. Abstract: Natural disasters as well as pandemics have significant negative effects on education in addition to their health, safety, economic, social, and psychological consequences. The problems caused by remote education have caused some problems in terms of both teachers, students, and parents. The study aimed to perceptions the resilience expectations of teachers after the pandemic. This situation is important for teachers' educational life. The study was carried out with a case study design, which is one of the qualitative research methods, and an easily accessible sample, which is one of the purposeful sampling types. The research is limited to the sample group and measurement tool. 20 volunteer teachers working as primary school teachers in the spring semester of the 2019-2020 academic year constitute the sample of the study. The research data were developed online by the researcher, collected with a semi-structured interview form, and analysed by content analysis method. According to the results of the study, it was found that teachers mostly worried about getting sick due to the virus and expected administrative solutions institutionally in the process of returning to school. To do this, it is recommended to provide the necessary support periodically to reduce the anxiety levels of teachers and increase their well-being.
doi:10.53506/egitim.902431 fatcat:upkbdwcwvzbkfkwhllc6oidxlm