Ujawnienie w księdze wieczystej prawa dożywocia

Edward Gniewek
2019
W stosunku prawnym dożywocia, nawiązywanym na podstawie umowy dożywocia, następuje ustanowienie prawa dożywocia w zamian za przeniesienie własności nieruchomości. W zasadniczej mierze status prawa dożywocia określono w materialnoprawnej regulacji kodeksu cywilnego. Określono tam uprawnienia dożywotnika, w powiązaniu z treścią ciężarów zobowiązanego (art. 908 k.c.). W tej kodeksowej regulacji przyjęto konstrukcję rozszerzonej skuteczności ustanowionego prawa dożywocia wobec kolejnego właściciela
more » ... lejnego właściciela nieruchomości. Równocześnie zaś w odrębnej regulacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece dopuścił ustawodawca (w art. 16 ust. 2 pkt 1) ujawnienie prawa dożywocia w księdze wieczystej jako prawa osobistego (względnego). Jego wpis, fakultatywny, ma charakter deklaratoryjny. Ujawnieniu podlega ustanowione prawo (dożywocia), ze wskazaniem jego treści i przedmiotu. Dokonanie wpisu bynajmniej nie oznacza przekształcenia ujawnionego prawa dożywocia w ograniczone prawo rzeczowe. Udzieleniu istotnej, zewnętrznej ochrony prawa dożywocia służy zastosowana, kodeksowa konstrukcja jego rozszerzonej skuteczności, niezależnej od wpisu w księdze wieczystej. Natomiast dokonanie wpisu służy pełnemu ujawnieniu stanu prawnego nieruchomości.
doi:10.34616/23.19.035 fatcat:aasocr4c6vfifkbwzczwhoqche