Synergistic effects of baicalein with gemcitabine or docetaxel on the proliferation, migration and apoptosis of pancreatic cancer cells

Pan Liu, Jiarui Feng, Meng Sun, Wen Yuan, Ruijing Xiao, Jie Xiong, Xiaoxin Huang, Meng Xiong, Wu Chen, Xin Yu, Qian Sun, Xiaojie Zhao (+2 others)
2017 International Journal of Oncology  
doi:10.3892/ijo.2017.4153 pmid:29039524 fatcat:wn3evyfuajhc7gaxbqvsrw5ghi