Myślenie strategiczne o pracowniku – możliwość czy potrzeba współczesnej organizacji?

Anna Pluta
2013 Management and Business Administration. Central Europe  
Abstrakt Cel: Autorka podejmuje problem podejścia do pracownika przez organizację. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: "Czy myślenie strategiczne o pracowniku jest możliwością, czy potrzebą współczesnej organizacji?". Metodologia: Podstawę do prowadzonych w artykule rozważań stanowią studia literaturowe. Na ich kanwie wysuwane są wnioski, których potwierdzenie stanowią prezentowane wybrane wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez krajowe i międzynarodowe ośrodki
more » ... odowe ośrodki badawcze. Wyniki: Zaprezentowane rozważania wskazują, że współczesne organizacje muszą myśleć strategicznie o pracowniku, jeśli chcą odnosić sukcesy. Jednak myślenie to nie może ograniczać się do inwestowania w kompetencje kadry; musi również obejmować budowanie środowiska zapewniającego sukces organizacji i pracownika. Oryginalność: Autorka wskazuje na konieczność strategicznego podejścia do pracownika we współczesnym świecie biznesu. Jednocześnie pokazuje, że organizacja nie może myśleć o pracowniku tylko z punktu widzenia własnego zysku. W myśleniu strategicznym o pracowniku musi być również miejsce na zysk -sukces pracownika. Słowa kluczowe: myślenie strategiczne; podejście do pracownika, relacje organizacja-pracownik Strategic thinking about employees -possibility or need of the contemporary organization? Primary submission: 20.09.12 | Final acceptance: 16.10.12 Abstract Purpose: The article concerns the contemporary approach to employees in organizations, and the research question is whether strategic thinking about employees is a possibility or necessity of the contemporary organization. Methodology: Literature research was the basis for the deliberations and proposals, which were analyzed using several empirical studies conducted by Polish and international research centers. Results: The presented discussion suggests that contemporary organizations should think strategically about their employees if they want to succeed. But this approach cannot be limited only to investing in employee competencies, but should also take into consideration building a working environment that ensures the success of both the organization and the worker. Originality: The article suggests the necessity of a strategic approach regarding employees in the contemporary business world. At the same time it indicates that organizations cannot treat employees only with the organizational profits in mind. In strategic thinking about employees there must also be room for other benefits, such as the success of an employee. i wiele organizacji ma z tym problem. Jakie są powody tej sytuacji i wynikające z tego konsekwencje? | Myślenie strategiczne o pracowniku -możliwość czy potrzeba współczesnej organizacji?
doi:10.7206/mba.ce.2084-3356.51 fatcat:2hwinejogfgm7dkoqyo6y377t4