Visual organization in younger schoolchildren
Vizuelna organizacija kod dece mlađeg školskog uzrasta

Vesna Vučinić, Milica Gligorović
2018 Specijalna Edukacija i Rehabilitacija  
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija Ciljevi rada su da se utvrdi dinamika razvoja sposobnosti vizuelne organizacije i njena povezanost sa uspehom iz nastavnih predmeta Srpski jezik, Matematika i Svet oko nas kod dece mlađeg školskog uzrasta. Uzorkom je obuhvaćeno osamdesetoro dece tipičnog razvoja, uzrasta 7-11 godina (starost u mesecima: AS=113,8; SD=14,5), učenika I-IV razreda osnovne škole. Vizuelna organizacija procenjena je setom od četiri zadatka u kojima se od
more » ... nika očekuje upotpunjavanje slika i oblika, prepoznavanje nejasnih i nepotpunih crteža, identifikacija elemenata na preklopljenim crtežima i uočavanje razlika među vizuelnim stimulusima. Za svaki zadatak se može dobiti najviše 20 poena, pa je maksimalan ukupan skor vizuelne organizacije 80 poena. U obradi podataka korišćene su deskriptivne statističke mere, Pirsonov koeficijent korelacije, χ 2 test, jednofaktorska i multivarijatna analiza varijanse. Analizom rezultata istraživanja utvrđeno je da postoje statistički značajne korelacije niskog i umerenog stepena između uzrasta i postignuća na svim zadacima za procenu vizuelne organizacije. Školski uzrast je značajan činilac ukupnih postignuća na zadacima 1 Rad je proistekao iz projekta "Kreiranje protokola za procenu edukativnih potencijala dece sa smetnjama u razvoju kao kriterijuma za izradu individualnih obrazovnih programa" (broj 179025), čiju realizaciju finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. 2
doi:10.5937/specedreh17-18864 fatcat:vt45zyupsvaunkd6o36sgjb7ey