Ostrava (Recenzovaná a revidovaná verzia doručená 30

Peter Hermann, Pavel Noskievič, Peter Kolat
1998 Acta Montanistica Slovaca Ročník   unpublished
Fuel Cells in the Coal Energy Industry InMarch 1998 at the conference "Coal Utilization & Fuel Systems" in Clearwater, USA representatives of U.S. Department of Energy presented the vision 21 focused on the electricity generation from coal for 21 st century. The goal is a powerplant with the ability to produce the electricity from coal with the efficiency approaching 60% (higher heating value) and emission levels of one-tenth of today´s technologies, The CO 2 capture and permanent sequestration
more » ... anent sequestration at the cost of $15/ton of CO 2 , and a cost of electricity of 3 cents per kilowatt-hour. The goal is believed to be achievable by the first quarter of the next century. The vision 21 is presented with several possible concepts. One of them is based on coal gasification with following hydrogen separation. The obtained hydrogen is used as a fuel for the cogeneration unit with fuel cells. The remaining gas can be liquefied and utilised as a fuel in the automotive industry or further chemically processed. The concept has several important features. Firstly, a very clean low cost electricity production. Secondly, it is comprised of fuel processing section and power processing section. The two sections need not to be co-located. In the world of the deregulated electricity generation this offers a major advantage. The technologies of fuel processing section-coal gasification and hydrogen separation have been successfully developed in the last two decades. A specificity of the fuel processing section of this concept is to obtain hydrogen rich gas with very low concentrations of substances, as CO, which cause a poisoning of electrodes of fuel cells leading to the decreasing fuel cells efficiency. Fuel cells, specially highly efficient coal-gas SOFC and MCFC, are expected to be commercially available by 2020. The natural-gas MCFC and SOFC plants should enter the commercial marketplace by the year 2002. Úvod Spolehlivá, efektivní ale i "ekologicky přijatelná" energetika je základním kamenem moderní společnosti. Při hledání cest dalšího vývoje energetiky může být zajímavé a inspirativní seznámení se s energetickými programy vyspělých států-států EU, USA a Japonska. Pro Českou republiku, jejímž jediným domácím zdrojem energie je uhlí, je inspirativní především energetický program dlouhodobě uskutečňovaný vládou Spojených států. Pro srovnání se zde dají nalézt významné podobnosti-v ČR i v USA představuje uhlí převážnou většinu veškerých domácích energetických zásob a současně podíl uhlí na produkci elektrické energie převyšuje v obou státech 50 %. Již v roce 1985 byl vládou USA vyhlášen program rozvoje "Clean Coal Technology Demonstration Program" a bylo zahájeno řešení velkého počtu komplexních a investičně velmi náročných projektů výzkumu a vývoje nových uhelných technologií, které prokazují ekologickou přijatelnost a do-sahují takových provozních a ekonomických parametrů, aby se uplatnily v konkurenčním prostředí deregulované energetiky. Výsledkem je široká nabídka špičkových technologií, umožňujících využívání uhlí jako domácího zdroje energie i v příštích desetiletích. Vize 21-Strategie technického rozvoje využívání uhlí v příštím století V březnu tohoto roku, na konferenci "Coal Utilization & Fuel Systems" v Clearwateru v USA, zástupci amerického U.S. Department of Energy přednesli vizi, zaměřenou na výrobu elektrické energie z uhlí pro 21. století. Zdůrazňuje se v ní, že ekonomický růst a udržitelný rozvoj je závislý na bohaté a relativně levné dodávce energie, která musí být pohotově dostupná a musí přijatelným způsobem zajišťovat ochranu životního prostředí. Pro budoucnost Vize 21 předpokládá, že: • Uhlí zůstane majoritním palivem pro produkci elektrické energie i v 21. století a může se stát vhodnou surovinou pro použití v dopravě a chemickém průmyslu.
fatcat:6v5tg274lnau5dojrkkafz3odq