Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarının önlüklerindeki bakteriyolojik kontaminasyonların incelenmesi

Ayşe KOÇ, Sema ÇETİN, Fatma ŞENER, Birgül KAÇMAZ
2020 Anadolu Güncel Tıp Dergisi  
ÖZ Amaç: Hastane ortamında beyaz önlükler patojenik bakterilerin yayılmasında rol oynayabilirler. Bu çalışmada sağlık personelinin kullandığı beyaz önlüklerin bakteriyel kontaminasyonu araştırılmıştır. Aynı zamanda sağlık personeline önlüklerinin kullanımı hakkında anket uygulanmıştır. Gereç ve Yöntem: Beyaz önlüklerden steril salin ile nemlendirilmiş eküvyonlar kullanılarak kültür alınmıştır. Alınan örnekler kanlı ve endo metilen blue agara ekilmiş, 37°C'de 48 saat inkübe edilmiştir. Standart
more » ... ilmiştir. Standart mikrobiyolojik metotlar kullanılarak bakteriler tanımlanmıştır. Beş sorudan oluşan anket formu uygulanmıştır. Bulgular: Doksan altı sağlık sağlık çalışanı çalışmaya alınmıştır. Önlüklerin %25'inde (24/96) bakteriyel kontaminasyon saptanmıştır. Bakterilerin çoğu %62,5 (15/24) koagülaz negatif stafilokoklardır. En yüksek bakteriyel kontaminasyon oranı (%44) yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık personelinin önlüklerinde saptanmıştır. Anket sonuçlarına göre personelin genellikle önlüklerini kendileri yıkadıkları, dahili ve cerrahi birimlerdeki personelin yemek yerken genellikle önlüklerini çıkarmadıkları saptanmıştır. Sonuç: Sonuç olarak beyaz önlüklerin bakterilerle kontamine olabileceğinin bilinmesi, el hijyenine/yıkamasına önem verilmesi ve mümkünse klinik dışı ortamlarda (yemekhane, kantin gibi) önlüklerin giyilmemesi konularında sağlık personelinin bilgilendirilmesi uygun olacaktır. Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanları, beyaz önlük, bakteriyel kontaminasyon ABSTRACT Objective: White coats may play a role in transmitting pathogenic bacteria in a hospital environment. This study was investigated bacterial contamination of the white coats used by healthcare workers (HCW). At the same time, health care workers were questioned about the use of their white coat. Material and Method: Samples for culture were collected from white coats using the sterile swabs moistened with sterile normal saline. Collected samples were cultured on blood agar and Endo methylene blue agar plates, which were incubated at 37°C for 48 hours. Bacteria were identified using standard microbiological methods. A questionnaire consisting of five questions was applied. Results: A total of 96 HCW participated in this study. %25 (24/96) of the white coats had bacterial contamination. Most %62.5 (15/24) were coagulase-negative Staphylococci. The highest bacterial contamination rate (%44) was found in the white coats of the health personnel working in the adult intensive care unit. According to the results of the questionnaire, it was found that the HCW's generally wash their white coats themselves and the personnel working for the units internal and surgical do not take their coats off when they eat. Conclusion: As a result, it would be appropriate to inform the health personnel about white coats that may be contaminated with bacteria, to give importance to hand hygiene/washing and, if possible, to not wear gowns in non-clinical settings (such as cafeteria, canteen).
doi:10.38053/agtd.576836 fatcat:xym2yyvu5bem7l5rngmnu2pasm